Martedì, 31 Gennaio 2023 - 18:03 Comunicato 251

Traduzione in mòcheno
Inngabichn kan infopoint Euregio va Innsbruck de interaktiv ausstell as de schneala’n

De bichtestn schneala’n van earste Bèltkriag finz hait en vinfte jorto van valanghe.report

Bail en vinfte jorto van report van schneala’n iber de grenzn ist inngabichen kemmen af de 27 van genner a interaktiv ausstell kan Infopoint Euregio Tirol-Sudtirol-Trentin va Innsbruck, as dokumentiart de gschicht van bichtestn naikaitn van drai lender van earste Bèltkriag envir.
Ver de techniker as miasn song benns s hòt schneala’n, an binter tauert mittlmesseg 160 ta, a zait en de beil as ungefer zboa milionen va lait pasuachen de sait valanghe.report.
Der tegleche report zòmmgamòcht, en mearer sprochn ont iber de grenzen van Euregio ist ver en earste vòrt pfillt kemmen pet en binter 2018/2019. “Abia mentsch as gearn hòt s skipèrgstaigen, i boas as runt bichte sai’ de nochrichtn van schneala’n van Euregio, as gip der heacheste vurm va sicherkait as moglech ist en de lait as gearn hom de bintersport, vèrr van skipisten aa”, hòt tsòk de asesoren en de sicherkait van Land Tirolo Astrid Mair.
All'infopoint Euregio di Innsbruck, un momento dell'inaugurazione della mostra interattiva sulle valanghe [ Euregio]

De austell bèckslt der Infopoint van Euregio en an nain trèffplòtz ver de lait van Tirol, van Sudtirol ont van Trentin ont gip an bichtegen paitrog en voursechen van unvòlln ver schneala’n. “De pasuacher as enteressiart sai’ meing u’schaung de aktuelln nochrichtn iber en de nochrichtn va pfèrlechkait, ober de meing se informiarn iber de schneala’n aa, iber de sai’na karaktern, de pfèrlechkaittrittn ont iber de bichtestn schneala’n as passiart sai’ van earste Bèltkriag envir. Derzua, an kloa’n multimedialquiz zan leistn va de ausstell lont inn de groasn ont de kloa’n za probiarn avn plòtz sèll as de galeart hom”, hòt nou tsòk Astrid Mair, ont de hòt inngalont de pasuacher en de ausstell ont de hòt gèltsgott tsòk en òlla de sèlln as toalganommen hom en projekt: de Schneala’ndinstn van Euregio, der team van Euregio, der kurator Stephan Hofinger va idee Concept & Exhibition Engineering GmbH Innsbruck ont Martin Kofler van TAP Tiroler Photoarchiv Lienz-Bruneck, as an paitrog trong hòt pet de gschichtlegen letrattn van schneala’n van Osttirol. De òndern letratn va de ausstell sai’ gem kemmen van Arkiv va de stòtt va Innsbruck, van osterraichen Armeekreft, va de Pèrghilf van Tirol ont van privatarkiv Mederle va Brixen.

De ausstell “Euregio Avalanche Report” mu pasuacht kemmen kan Infopoint van Euregio af de Wilhelm-Greil-Straße 17 va Innsbruck van ma’ta finz en pfinsta va um 9:00 finz um 12:00 ont va um 14:00 finz um 17:00, ont en vraita va um 9:00 finz um 12:00. S gip òndra nochrichtn iber de schneala’n van Euregio af de sait https://valanghe.report .

Letrattn ont pilder kuriart van Euregio

Download van pilder ont van gesproch do:  https://we.tl/t-8Q2sPjTXGP      https://we.tl/t-RCLj05RvpP

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini