Mercoledì, 18 Agosto 2021 - 15:11 Comunicato 2234

Traduzione in mòcheno
Euregio, s vonk u’ de seckste edizion van konkurs “Der turismus trèfft de lòntschòft”

Lòntschòft ont sektorn as schaung se ver za tea’ zan pestn. Vrong vour de 17 van òlderhaileng 2021

S sai’ u’gaheift de zaitn ver za nemmen toal en de seckste edizion van konkurs “Der Turismus trèfft de lòntschòft”, envire trong bail der Euregio Tirol-Südtirol-Trentin va de autonome provinzn va Trea’t ont va Poazn ont van Bundesland Tirol.
Der konkurs bill schiam òlbe mear de zòmmòrbet zbischn de lòntschòftbèlt ont de turismusbèlt. S ist a moglechkait za mòchen trèffn de doin sektorn, as en doi vurm, meing se ausklòffen iber projektn, rèchta virm va òrbet ont asou toaln se ont drauòrbetn as de guatn vourtschbinnen ont as de ideen vourstellt. S doi ist runt a schea’na sòch za gem mear bèrt en zboa sektorn asou bichte en de lokal lòntschòft ont nou an vurm za klòffen se zbischn euroregionalnlander. De manifestazion ist stitzt van asesorn va de autonome provinz va Trea’t van: hòntbèrk, hòndln, promozion, sport ont turismus ont lòntschòft, balder, jagern ont vischn. Der bando ist kemmen u’ganommen va de provinzaljunta va Trea’t.

En konkurs meing toalnemmen òlla lait ont aa de gerichterlait (zan paispil bèrkn, gamoa’n, vraischòftn, istituzionen, schualn) as stea’ oder as hom gasetzlichsitz en Tirol, Südtirol ont Trentin.

S meing kemmen vourstellt en konkurs mosnemmen, naiòrbetn, manifestazionen, projektn, produktn ont dinstn (gamòcht, oder vourstschbunnen derbail as men mòcht sa oder benn as men tschbinnt sa) iber de lander van Euregio, abia idee ont vourtschbinn as meing kemmen gamòcht ont as envire meing trong de zòmmòrbetn zbischn turismus ont lòntschòft. S kemmen austoalt prais ver an total va 6.000 euro.

Abia nemmen toal

Ver za nemmen toal miast men vourstelln an projekt ont ausvilln de innschraimkòrtn as men kònn vinnen as de internetsait (https://www.tla-euregio.info/default_ita.aspx). Der projekt miast nèt lenger sai’ abia drai saitn en format A4, bou as mu kemmen derzua gahenk de doi dokumentazion (artikln va zaitung, ausdruckn oder ònderst ver projektn schoa’ gamòcht).

Zaitn

De zaitn ver za nemmen toal en konkurs sai’ gilte finz en mitta as de 17 van òlderhaileng 2021. De innschraimsekòrt ont der projekt barn miasn kemmen tschickt durch de email, en pdf, asn adrèss info@TLA-Euregio.info. S bart hom an praisgericht as sok ber as gabink. En langes van 2022 bart kemmen gamòcht der zòmmtrèff ver za toaln aus de prais.

Asn sito: www.tla-euregio.info kònn men vinnen òlla de informazionen; ver de vrong kònn men vrong en de schòft Transkom sas turch de mail info info@transkom.it oder telefoniarn en numer +39 339 5308823.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini