Lunedì, 13 Febbraio 2023 - 16:44 Comunicato 373

Traduzione in mòcheno
EuregioSummerCamp 2023, men bart se meing innschraim va de 15 van hourneng

Der camp bart kemmen gamòcht va de 20 finz as de 27 van agest ka San Valentino ka Brentonico. De vourstell bart sai’ en eirta en Haus Moggioli

As de 15 van hourneng bart men se meing innschraim en EuregioSummerCamp 2023, as haier bart kemmen gamòcht va de 20 finz as de 27 van agest, ont abia òlbe, bart er kemmen gamòcht zbischn de natur. De sai’ inngalònt en an hotel ka San Valentino ka Brentonico, en Trentin, ungefèr sèsk jungen barn hom de moglechkait za plaim zòmm, za kennen naia lait zbischn balder ont bisn. Nanket de mearer sprochen as klòffen de toalnemmer sai’ nèt an problem bavai s kemmen organisiart gruppspiln gèltsgott en de hilf va lait as kennen klòffen taitsch ont balsch aa. En programm hòt s drinn sportnaiekaitn abia schbimmen ont bòsserbala.
De vourtschbinn bart kemmen vourstellt en eirta as de 14 van hourneng en Haus Moggioli, informativsitz van Euregio ka Trea’t, bail der zboate trèff van Eirtecher van Euregio. Der trèff, offet en òlla de sèlln as enteresiart sai’, bart kemmen gamòcht um secksa zòbenz en Grazioli stros n. 25. 
Un momento dell'incontro di apertura dell'EuregioSummerCamp 2022 a Brentonico [ Villotti Euregio - Archivio Ufficio Stampa Pat]

Der EuregioSummerCamp ist gamòcht ver puam ont diarnen van Trentin, van Südtirol ont van Tirol as augòngen sai’ en de jarder 2009, 2010 ont 2011 as kennen a bea’ne klòffen abia zboate sprocht (taisch oder balsch); bail de gònze boch barn kemmen praucht peada de sprochen. S kemmen organisiart mearer sòchen va balscha oder taitscha auskenneta lait as schoa’ vouraus sai’ kemmen u’galeart. Der paitrog ver za nemmen toal ist va 150 euro ont hòltet drinn s iberschaung, s zòmmstea’, s èssn ont s schloven; pet de roasnkòstn kostets 180 euro.
Der EuregioSummerCamp 2023, organisiart van zòmmomt van Euregio Tirol-Südtirol-Trentin pet de zòmmòrbet va Equipe Natura bart no gea’ en de regln patschrim asn Covid-19. Benns noat ist, de toalnemmer, barn miasn mòchen test van Covid-19, oder schaung lòng der Green Pass. Benns der EuregioSummerCamp 2023 bart nèt meing kemmen gamòcht ver de groas neat va tsunthait, barts bider zaruck kemmen gem de toalnemmerstaier.
   
Ver vrong: https://www.europaregion.info/it/summercamp/

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini