Mercoledì, 09 Giugno 2021 - 18:15 Comunicato 1495

Traduzione in ladino
L’é stat sotscrit la cordanza de colaborazion per la mobilità te Fiem e Fascia per Milano-Cortina 2026

La valèdes enteressèdes tol pèrt al Desch de confront per la projetazion del sistem

Desche sigla vegn scrit BRT e se lec ”Bus Rapid Transit”: chesta l’é la soluzion infrastruturèla de mobilità sostenibola conscidrèda n upgrade tecnologich e de servije delaìte del trasport publich del post che vegnarà endrezà te Fiem e Fascia per la Olimpiades da d’invern del 2026. L se trata de n sistem de trasport con corieres che va su corsies resservèdes, acioche l trasport sun strèda dovente più spedient, con prestazions che ge somea a cheles de na metropolitana.
No fèsc besegn de strèdes neves, ma de n potenziament de la strèdes en esser, vegn pervedù de slarièr fora vèlch toch e de endrezèr neva fermèdes. La Jonta provinzièla l’à da pech aproà n protocol (schem) de cordanza de colaborazion per dezider i intervenc su la mobilità publica, tolan ite la doi Comunitèdes de Val enteressèdes te n Desch de confront interistituzionèl aposta, per tor ite a na vida ativa i raions. “Col decret de dezember passà sotscrit dal Minister de la Infrastrutures e di Trasporc, dessema col Minister de l’Economìa e de la Finanzes, l’é stat ence pervedù (troà fora) la operes da fèr per arsegurèr la sostenibilità de la Olimpiades da d’invern Milan- Cortina 2026. La infrastrutures les era jà ite tel dossier de candidatura, col decret l’é stat stabilì i finanziamenc che ge vegn dat sù. Anter chesta operes l’é ence chela per realisèr n sistem de mobilità dita Bus Rapid Transit te la valèdes olimpiches de Fiem e Fascia e adatèr l deposit de la corieres de Ciavaleis, per chesta operes l’é stat pervedù 70 milions de euro de investiment en dut” l’à despiegà l president de la Provinzia autonoma de Trent Maurizio Fugatti.

Tel provediment aproà l’é ite l studie de fatibilità per enrescir fora la compatibilità tecnich funzionèla de na linea BRT co la carateristiches de l’area de studie e la spezifizità del trasport che vegn domanà. La enrescida fata l’à troà fora trei pèrts sinergiches che caraterisea l sistem BRT: l’infrastrutura del teritorie, de la fermèdes e de la operes de enjonta; la tecnologìes de didament (ITS, infomobilità, semafores); la corieres desche element carateristich (capazità, comfort, fornimenta interna, motores pech entesseanc). En generèl, vegn fora la possibilità de aer servijes regolères, che no abie entardivamenc, ence ti momenc de gran trafich, vedù la possibilità de “passèr via” l meso privat, zenza problemes te ogne moment (leé al gran trafich.)

Na pèrt che merita tol ite la doura de tecnologìes desche didament per l sistem de trasport, che l lo fèsc doventèr n sistem più gran de MaaS (Mobility as a Service). Estra che n sistem de semafores per arsegurèr la priorità de la linea BRT ti ponc strategics (rondìe e crousdevìa) se peissa ence a sistemes ITS e de infomobilità. Auter element de miorament del sistem l’é l livel de infrastruturazion che l’é de besegn, che l perveit de smendrèr i intervenc, che vegn fac demò te n post e no sun duta la streca, enlongia la strèda en esser, e donca no vegn consumà trop teren. Te chest cajo desfrutèr deldut la potenzialitèdes de l’infrastrutura de la strèda en esser doventa compatibol coi besegnes de sostenibilità e de fèr l’intervent te curt temp.

Per chel che revèrda l davegnir post-olimpiades, ge vel tegnir en conscidrazion ence l miorament del sistem, co la possibilità de mudèr la linea BRT te na tranvìa moderna da mont che podessa responer, deldut o en pèrt, a la costions de tempes e calità del servije.

Pèrt zentrèla di lurieres per fèr la BRT l’é bensegur chela destinèda a la partezipazion de la popolazion e de la aministrazions locales.

L percors de partezipazion l perveit de sotmeter a la prozedura de cordanza l Document prum de projetazion o l projet prum de l’opera. Podessa esser che vegne tout ite a na vida direta i raions jà tel scomenz de la fases del projet, tras la cordanza spezifica co la Comunitèdes de Val aproèda ti dis passé.

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini