Mercoledì, 22 Marzo 2023 - 11:07 Comunicato 791

Traduzione in mòcheno
Euregio Jungasuacherprais: innschraim offet finz as de 15 van moi 2023

Keart en de suacher van drai lander as hom minder abia 35 jor. De prais bail der To van Tirol ont Alpbach 

“De energi en Euregio” ist der tema van Euregio Jungasuacherprais 2023, zuazolt van drai Hòndl ont Industria Zimmer, haier en zbelfte edizion. S meing se u’mèlln bischòftlait as hom minder abia 35 jor (augòngen vour de 19 van agest van 1988), as stea’ en Tirol, Südtirol ont Trentin, as mòchen suachen ver de universitet, ouber schualn  oder suachinstitutn van drai lander van Euregio ont as enteressiarn se va internazional rècht, birtschòft, sozialbischòft, naturalbischòft ont technikschebischòft.
Men kònnt se u’mèlln finz as de 15 van moi 2023 durch a online vrog. Men miast drau leing an abstract as englesh asn suach dokument. 
 “De energi ist runt bichte ver de internazional politik ont de insern lander aa miasn schiam ver za vinnen technologische virm ver za meing zòmm leing an pessern verpessern ont an umbèltschutz pet a birtschòft ont sozial greas.  
I tschbinn en vernaiern van naia virm ver za mòchen energi, en bòsserstrom en bòsserstoff ont en de villn òndra virm as mein kemmen tschbunnen van jungen suacher. De kròft van Euregio hòt de burzn as de zòmmòrbet ver za belln enviregea’ en de zukunft van ingern lander”, hòt kein der president va de autonome provinz va Trea’t ont van Euregio der Maurizio Fugatti.

Der president va de autonome Provinz va Poazn ont provinzal asesor ver de Suach ont naiekaitn, der Arno Kompatscher, ist vroa van tema tscherlt: “de energi ist an zentral tema va haitzegento, van sporn va de kròft en sicherkait za hom sn òlbe ganua finz en naia virm ver za mòchen energi. Ver za meing suachen de virm ver za pesser òrbetn, de Suach ist a ding as mu nèt valn.
Pet en doi prais ber belln unterstizn ont mòchen kemmen de boia za leing se zòmm ver de jungen suacher as òrbetn en doi tema”. Der doi nai projekt bill nèt lai pakimmern se van jungen suacher ober ver de gònze gamoa’schòft ver de birtschòft van gònze Euregio.

"S sicherkait za hom òlbe ganua energi pahòltlechkait ist oa’n van bichtestn ziln ver de zukunft van gònze Euregio. Ver dòs bòrt e de naia tschbinnen van bisschòft jungen van Tirol, van Südtirol ont Trentin iber en tema va de energi”,
unterstraicht der kapitan van Tirol, der Anton Mattle.  Zòmm pet de tiroler asesoren en bisschòft de Cornelia Hangele, der Mattle tuat innlònen de jungen za toalnemmen en aumòchen an Euregio. “Der Euregio Jungasuacherprais tuat nèt lai enviretrong de zòmmnètz zbischn de drai toalnemmer van Euregio en de bisschòft, ober s gip aa a hilf en techniker vernaiern van ingern lander”, asou hòt de provinzal asesoren Hagele kein.

Der peste projekt bart kriang an prais va 5.000 euro. Der zboate prais bart sai’ va 2.500 euro ont der dritte va 1.000 euro. De projektn barn kemmen austschauk van a kommission vourpfiart va de Ulrike Tappeiner, President va de Vrai Universitat va Poazn. Der praistrèff bart sai’ bail en To van Tirol van europeische Forum va Alpbach, as de 20 van agest 2023. De pestn gabinger barn kemmen inngalònt ka Alpbach ver za vourtrong de sèlbern òrbetn ont austoaln se de ideen pet òndra bisschòftn auskenneta  mentschn ont politiker leader. 

De vrong asn Euregio Jungasuacherprais konnt men sa vinnen as de sait web van Euregio en adress  www.euregio.info/youngresearcher

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini