Giovedì, 29 Ottobre 2020 - 12:02 Comunicato 2554

Traduzione in ladino
Coronavirus: la desposizions tel Trentin

Bar orii enscin les ot da sera, restoranc enscin les diesc da sera

Bar orii enscin les ot da sera, restoranc enscin les diesc da sera e ativitèdes didatiches te scola per ogne livel.
Chesta la desposizions desvalives, respet a l’ùltim decret del president del consei per ge fèr front a la pandemia, metudes en doura tel Trentin con na ordenanza sotscrita dal president de la Provinzia Maurizio Fugatti. Vegn descomanà de se scontrèr te lesc publics canche l’é più che 6 jent, lascian a valer canche se trata de jent che vif dessema e, vegn lascià sù de domenia, la ativitèdes de comerz al detai. Per chel che vèrda i impianc portamont l’é dò che vegn metù jù n protocol che dae l met de i orir en segureza. Vegn racomanà a la jent che à più che 70 egn de limitèr i contac sozièi. “La dezijions en deroga al Dpcm che l’é stat tout sù ai 27 de otober 2020 les é states toutes sù aldò de la valutazions de la autorità sanitèra e su la basa de la situazion en esser di malé neves tel Trentin- chesta la paroles del president de la Provinzia -. Aon semper tout sù noscia dezijions tegnan cont de la pèrt sanitèra e del sistem economich. Ge domanon a duc, mascimamenter ai joegn, soraldut percheche i abie l met de sghitèr a jir te scola, l respet rigorous de la normes che les perveit de mantegnir la distanzes, la doura de la mèscra de protezion e l’osservanza che no se bine massa jent dessema desche per ejempie te la femèdes de la corieres. Pel esser che l Goern se opone a chesta noscia ordenanza, ma speron, aldò del decret governatif e su la basa de la situazion anchecondì che chest nosc intervent che adatea la neva desposizions a la situazion tel Trentin posse vegnir mantegnù.”

Chiò de sot, avisa, l chèder de la limitazions metues en esser tel Trentin:

DIVIET DE SE SCONTRÈR E DE AZESS
Ti lesc publics, lascian a valer l’ativitèdes regolamentèdes dai protocoi en doura, no pel se scontrèr più che 6 persones, se no l’é jent che vif ensema.

Desche ecezion e per la zelebrazions liturgiches leèdes al 1m e ai 2 de november del 2020, pel se scontrèr più che 6 persones te cortina, per poder tor  pèrt a la messes e tel respet de la normes generèles de prevenzion per no se malèr.

La  prozescions les é descomanèdes.

No se pel jir ite te la strutures sanitères e sozio assistenzièles per jir a troèr parenc o peconc ricoveré, lascian valer situazions particolères, con na autorisazion da man del responsàbol sanitèr de la strutura.

Vegn lascià sù l’ativitèdes en presenza ti zentres per la jent de età e someenc.

BAR E RESTORAZION
L’ativitèdes de bar, conditorìa e giacinaries les é consentides da les 5.00 a les 20.00.

L’ativitèdes de restorazion les é consentides da les 5.00 a les 22.00.

Sun n desch pel se sentèr jù no più che cater persones, lascian valer che sie jent che vif ensema.

Vegn consentì, zenza limic de orarie, la restorazion ti hotìe.

La restorazion con magnadiva da portèr demez la é consentida enscin a mesanet, l’é descomanà de beiver e de magnèr tel local o enlongiajù.

COMERZ AL DETAI
A la entrèda di locai publics, estra che de duc i ejercizies comerzièi se cogn tachèr fora n scartabel con scrit sù cotanta jent che pel ite.
Per segureza vegn serà l’ativitèdes de comerz al detai de domenia, tout fora la speziaries, la paraspeziaries, edicoles e tabachins.

SCOLA
Se va inant co l’atività didatica te clasc te la scolines, te la scoles del prum e del secont zicle de istruzion.
Ge vegn dat l met al secont zicle de istruzion, donca a la scoles autes, se l’é situazions senestres o de risech, de implementèr la lezions a cèsa.
Vegn consentì l’ativitèdes de la scoles de musega scrites ite tel Register provinzièl tel respet di protocoi en doura.

DESPOSIZIONS EN CONT DE CARANTENA
Te la scolines, te la scoles populères e mesènes duta la clasc le é en carantena se se mala doi bec.
Te la scoles autes la clasc la é en carantena se se mala un bez.

TRASPORT PUBLICH

Vegn smaorà i trasporc publics extraurbans co la corieres, e i posć per poder se sentèr jù no i pel jir sorafora l 65%.
Vegn smaorà l servije co la ferata, soraldut te la streca Rorei – Trent e i posć per poder se sentèr jù no i pel jir sorafora l 70%.
Smaorament di servijes urbans ti oraries te chi che cogn se spostèr i studenc.

MUSEGHES E CORES FIERES E CONGRESC
Vegn lascià sù l’ativitèdes de la mùseghes e di cores fates daìte.
Les vegn consentides defora mantegnan la distanza de doi metres anter n component e l’auter.
No vegn fat fieres e sègres fora che la manifestazions de fieres de livel nazionèl e internazionèl.
I marcé tipics, de magnadiva sana e chi de servije i pel vegnir fac tel respet di protocoi per se parèr dal Covid19.
No vegn fat convegnes, congresc o de etres evenc fora che chi che vegn fat tras videoconferenzes.

ATIVITÈDES CULTURÈLES SPORTIVES
No vegn fat spetacoi col publich te sales de teater, sales da conzert, chino e te etres lesc, ence defora.
L servije per l publich ti musees e ti etres istituc e lesc de la cultura I vegn arsegurà tegnan cont de la dimenscions e de la carateristiches di locai, estra che l numer de jent che pel ite.
Vegn lascià sù l’ativitèdes te la nodadoes, ti zentres benesser, te la termes e te la palestres, fora che cheles metudes en esser delaìte di istituc scolastics o per ativitèdes de reabilitazion.
Per chel che vèrda l sport, pel jir inant demò i campionac da profescionisć e chi da amatores nazionèi e internazionèi.

IMPIANC PORTAMONT
Se é dò a meter jù n protocol de segureza per poder i orir.

VEGN CONSEÀ:
A chi che à più che 70 egn, de limitèr i contac sozièi demò con chi che vif ensema a ic o con chi che i li rencura.
De no fèr vegnir ite te majon chi che no vif te chela cèsa, fora che per rejons de lurier o per besegnes.
De engaissèr l lurier a cèsa, olache se pel, ti lesc de lurier publics o privac che à sia senta tel tegnir provinzièl.
De lascèr sù o de meter a jir, demò se l’é de besegn, ativitèdes sozièles.
Ai studenc e ai lurieranc che va a lurèr fora dal tegnir de sie comun, de sia residenza o de sie domizilie, de se spostèr demò da cèsa – scola / università o da cèsa – post de lurier.

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini