Giovedì, 19 Agosto 2021 - 15:08 Comunicato 2244

Traduzione in mòcheno
Bando ver za gem bèrt en de eartseldern no de tròcht: abia vourstelln de vrog

Va de 16 van agest finz as de 15 van schanmikeal kònn men schicken turch mail

Va de 16 van agest mu men vourstelln de vrog ver za vrong paitrong as tschrim sai’ asn Bando 2021 ver za gem bèrt ont vernaiern de maierler va stoa’ ont de eartseldern no de tròcht, asn Gèlt ver za gem mear bèrt en de òltn pahalter ont en lònt, no en sèll as tschrim ist as de ausrot va de Junta u’ganommen kirzer as de vourtschbinn van asesor as de urbanistik ont va de umbèlt. Ber denken as s meing vrong der paitrog, de privatn, de mentschn oder de lòntschòftbèrkn ont de bèrkn as pauer sai’ va maierler va stoa’ en trentin, oder as belln mòchen de òrbetn ver za gem mear bèrt ont vernaiern sa.
En de lander va Cembra tol ont va Gresta tol as inntschrim sai’ en de stòttpiacher van lòntschòftn pauern ont van tròchtn kimmps reserviert an plòtz za gea’ vour.

De vrong meing kemmen vourstellt va de 16 van agesto 2021 finz as de 15 van schanmikeal 2021, pet de doin moglechkaitn:

- schicken turch elèktronesche post (zertifikat ont nèt) lai asn kastl serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it;

- schicken en Urbanistik ont lòntplan dinst turch racomandiaretn priaf pet zaruckzeitl: en doi vòll ist gilte der stempl van kriang postomt;

- trong de vrogkòrt kan Urbanistik ont lòntplan dinst as steat en Mantova stros, 67 va um 9 en de vria finz zamitto, oder kan tirler bou as de lait meing se pavrong va de autonome provinz va Trea’t as men kònn vinnen asn gònze lònt.

De kòrt za stelln vour sai’ tschrim asn link: http://www.urbanistica.provincia.tn.it/fondo_paesaggio/-privati/pagina123.html

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini