Mercoledì, 25 Ottobre 2023 - 17:24 Comunicato 3067

Traduzione in mòcheno
Voucher ver learn kursn en de Lander van UE ont en Regno Unito, u’ganòmmen de kritern ver za krian en

Van 7 van òlderhaileng finz as de 7 van schantònderer 2023 mu men schicken de vrog en informatiker vurm

De provincial Junta hòt uganòmmen as de 20 van schanmikeal de nochricht tschbunnen ver de studentn en zboate jor van trea’tner viarjoregen licei oder en dritte jor van schualn va zboateschual va zboate tritt as belletn studiarn ver a zait en an Lònt va de Europeische Union, ver a toal mu’netn oder ver en gònze jor va schual 2024/2025.
S ist a meglechket schoa gamòcht as bill derhòltn de virm abia as de ist kemmen gamòcht finz iaz ober vernaiern se aa pet ideen ver za kemmen an projekt offet ont nai; va haier ist kemmen gem de meglechket za toalnemmen en de jungen as disabili sai’.
De voucher sai’ zuazolt va de Europeische Union - Fondo sociale europeo, van Stòtt ont va de Autonome Provinz va Trea’t ver za u’nemmen der programm FSE 2021-2027. S gèlt ver de doi iniziativ ist va 730 tausnt euro ver 80 voucher. De lait as enteressiart sai’ meing vourtrong de vrong va um 9.00 van eirta as de 7 van òlderhaileng 2023 finz as de 13.00 van pfinsta as de 7 van schantònderer 2023.
Libri in biblioteca [ Foto: Paolo Pedrotti - Archivio ufficio stampa Provincia autonoma di Trento]

De nochricht ist as de sait www.provincia.tn.it/fse+, en de sezion "Servizi e opportunità per le persone" ont as de sait www.vivoscuola.it

Rifmentsch
S meing toalnemmen en de iniziativ de studentn as:

  • learnen en doi schualjor 2023/2024 de zboate klasse van trea’tner viarjoregenlicei oder de dritte klasse van zboateschualn va zboate tritt van Trentin oder va aus Provinz;
  • hom nèt mear va 20 jor schoa gamòcht;
  • vonen en de Provinz va Trea’t (benn de sai’ nèt van trentin miasn studiarn en a schual as en Trentin ist);
  • toalnemmen en a familia as hòt an ICEF 2023, no en de  Oa’zege Vrog 2024, unter va 0,60.

Kriang der voucher ist meglech lai benn as de hom turchgamòcht s schualjor 2023/2024 a’ne schualmengeln.

Bou
De zait va lear auslònt miast kemmen gamòcht en a schual en a Lont va de Union va de europa oder en Regno Unito. Ver za organisiarn de doi schual zait der student mu sèlber pavrong se pet de sai’ schual oder turch innschraim se en programm en auslònt pet dinstn oder vraibellega dinstn, omtn as òrbetn en sektor ver de studentn en auslònt oder sèlber suachen a schual ont bou za stea’ aa.

Tauern zaitn
S tauern va de schualzait mu sai’ a jor (mindestn 240 to) oder ver minder zait (mindestn 110 to).

U’trong de vrogn
De vrog za nemmen toal en de naikait miast u’trong kemmen va um 9:00 van eirta af de 7 van òlderhaileng 2023 finz um 13:00 van pfinsta af de 7 van schantònderer 2023 durch informatikvurm ont men miast der SPID prauchen.

Klassifikazion ont ausgem de voucher
De klassifikazion van akzeptiartn vrogn bart u’ganommen kemmen pet an verleig gamòcht no en bòcksetn zeil van ICEF 2023 va de “Oa’zege Vrog” 2024 ont asou barn de voucher ausgem kemmen.

Ver nochrichtn men mu u’riaven:
Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam
Via Pranzelores, 69 – 38121 Trea’t
Van ma’ta en vraita um 8.30 – 17.30
Grea’numer: 800 163 870 – fax 0461 390707
e-mail: adpersonam.fse@provincia.tn.it
sait web: www.provincia.tn.it/fse en servizi e opportunità per le persone, oder www.vivoscuola.it

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini