Mercoledì, 12 Gennaio 2022 - 11:40 Comunicato 64

Traduzione in mòcheno
Untertschrim de schòff. Derno de regln ver de lait as mear abia 12 jor hom

Schual ont verkearmittln: s ist gilte der oa’vòchege green pass. Ober men miast se u’mèlln za kemmen pèlzt

En ma’ta as de 10 van genner der president va de autonome Provinz va Trea’t, Maurizio Fugatti, hòt untertschrim de schòff as keart de òllgamoa’verkearmittln ont de zertifikatn covid. A mosnemm as s ist kemmen vourtrong en vouder sònsta ont as kimmp gamòcht derno va de unterschrift van minister ver de tsunthait as de schòff as lòk zait finz as de 10 van hourneng za meing prauchen de òllgamoa’verkearmittln ver de tsunthait ont ver de schualer as hom mear abia 12 jor, ont as miasn u’leing de schutzlòrf Ffp2 ont hom der oa’vòchege green pass.
“Dena zait der Stòtt hòt gem ompòrt en de mearer vrong as Trea’t ont Poazn gamòcht hom ver de verkearmittln ver de schualn”, hòt derklort der president va de Provinz Maurizio Fugatti. “De austrog van mister hòt derklort as de regln ver de verkearmittln ver de schualn barn nèt bècksln finz as de 10 van hourneng, ober s barn gilte sai’ de sèlln gamòcht vour de Bainechtn. De studentn barn meing gea’ pet de verkearmittln – derklort der president – ober vour de 16 van genner barn se miasn u’mèlln ver za kemmen pèlzt van anticovid, derno va de 10 van hourneng barn se miasn sai’ pèlzt”.

Vrong en president Fugatti: https://youtu.be/QR0yavBMEvk

Derzua de schòff van president Fugatti.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini