Lunedì, 27 Novembre 2023 - 14:40 Comunicato 3288

Traduzione in mòcheno
Turismus en summer ont en binter: der projekt ver za mòchen bider autea’ de Panarotta

Asn plòtz an grupp va imprenditorn van lònt. Provinz, Tolgamoa’schòft, Gamoa’n ont Trentino Sviluppo sai’ paroatet za stitzn der plan

An grupp va trentinische imprenditorn sai’ paroatet za mòchen bider guat gea’ s u’vong va de ski stazion va de Panarotta pet en zil za mòchen sa òrbetn nèt lai ver en turismus van binter ober en summer aa ver za gem de moglechkait za lem der pèrg van Hoa Valzegu’ ont Lagorai. Dòs ist a vourtrog van an team va lokaln imprenditorn; a guata nochricht ver en lònt as pakemmt a guata onung van istituzionen as zuakearn: de Autonome Provinz va Trea’t zan earstn, pet en assessor van turismus der Roberto Failoni ont pet de unterstitzn va Trentino Sviluppo, ont nou s Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol ont de Gamoa’n enteressiart as de sai’ vour de òndern se mearestn enteressiart en de zukunft va de lander. 
òllgamoa’n dinstn as paroatet sai’ za hèlven en a vourtschbinn as strukturiart ist ont stòrch, as vonk u’ pet guata naiekaitn ont guata regiarungen. Zbischn de vourtrong s barn sai’ de òrbetn ver za versichern de pon ont verpessern en 360 grad de turismusopfer ver en pèrg ver an iata jorzait. S vourdenk ver de zaitn va offetzait mechet sai’ ver en u’vong van binter 2024/2025.
Cima Monte Panarotta 2002 [ Foto da www.panarotta.it]

“S ist a guata nochricht as hòt naia lait, trentiner inprenditorn, as belln gèlt leing ver en lònt ont vourtrong an projekt as guata strukturareta burzn hòt”, asou hòt kein der assessor en turismus va de provinz, Failoni as guat tschechen hòt s vourprojekt as mòchen toal der Stefano Frisanco, pauer va de Fratelli Frisanco va Trea’t, der Lorenzo Morelli, as regiart de Morelli Food Service va Novaledo, ont der Franco Pedrotti, pauer van birtschòft Du Lac va Leive. “Ber hom vour - sok nou der Failoni - de moglechkait za aupaun eppès nais as schellt se guat auszoln pet a guata opfer ver de turistn. Ver za guat enviregea’ ver za unterstizn s pèrg bail en gònze jor ont ver òlla de sèlln, as de sai’ vill - as gearn hom za lem de Panarotta ont der Trentin”.

De protagonistn van dòi trèff sai’ gabiss s Tolgamoa’schòft ont de Gamoa’n as hom schoa untertschrim de konvenzion pet de regiar as iaz ist ver de dinstn zòmmpuntn pet de ski stazion. An grupp gamòcht va Persn, Leive, Baselga va Panait, Garait, Valisn, Caldonaz, Zifzen, Oachpèrg, Vlarotz, Palai en Bersntol, Calceranica kan Sea, Tenna, Padul, Novaledo.

“Hòlten lebet de Panarotta ist an bichtegen zil” hòt kein der Andrea Fontanari, president van Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol:  “Der dinst as i vourstell ont de Gamoa’n hom zòmmganòmmen van summer envire en trèffn ver za drauklòffen en ver za zòmmtschbinnen en sèll za tea’. Pet de nain imprenditorn, de istutuzionen sai’ vour de òndern ver za zòmmòrbetn ver za bider mòchen lem s pèrg. Turch projektn as verlengern de zaitn ver za meing òrbetn ont s tschbinnen za kaven naia dinstn ver de Gamoa’n, pet de hilf ont de regiar ver za enviretrong iniziativen va de APT Valzegu’”.

“S sai’ jarder as ber hoffen en projektn as schelltn helven s bider lem va de Panarotta - klòfft der pirgermoaster va Persn der Roberto Oss Emer - S ist bichte tschbinnen as schellt se guat auszoln ont plaim en de zait ver an guatn bilanz ver za prauchen s pèrg 365 ta en jor. De Gamoa’n barn tea’ s sai’ toal benn de nai bèrk bart gem dinstn en de gamoa’schòft”.

“I sog gèltsgott ver de òrbet van bèrklait van lònt as se se enviregamòcht hom pet en doi vourtschbinn ver za tea’ bider unterstitzn de Panarotta en de binter ont summer zait. I sog gèltsgott en òlla de sèlln as en de vourder jarder gaòrbetet hom ver za pahòlten lebet der pèrg. De inser Gamoa’ ist paroatet za hèlven ver an iats ding ver en nai projekt”, de doin sai’ de beirter van Pirgermoaster va Leive Gianni Beretta.

Paroatet za hèlven ist Trentino Sviluppo aa, as en moment der pauer van asset ist (soalplinder ond schneaplinder). Benns s vourtschbinn konkret kemmen bart, s tuat se au de stross keing an lauf za gem de òrbet. “Abia sistembèrk - asou der vice president Albert Ballardini - ber sai’ òlbe paroatet za gem de inser hilf ver de strukturn ont ver za gem a technische hilf ver en projekt, asou za kennen enviretrong a zòmmtschbinn ver za verpessern s summer turismus”.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini