Venerdì, 24 Settembre 2021 - 17:59 Comunicato 2635

Traduzione in mòcheno
Sprochminderhaitn: as de 4 van schanmikeal vonk u’ de untersuach va biavle as de sai’ ont abia as de sai’ asn lònt austoalt

En de untersuach meing ompòrt gem òlla de lait as lem en provinz va Trea’t

Pet de òllgamoa’zeil van lait ont van haiser, va de 4 van schanmikeal finz as de 20 van schantònderer, en provinz va Trea’t, barts kemmen gamòcht de untersuach va biavle as de sai’ ont abia as de sai’ asn lònt austoalt de toalnemmer en de ladiner, bersntoler ont zimber gamoa’schòftn.
De suach bart kemmen drautschauk van Institut va Statistik va de provinz va Trea’t (Ispat) pet de technik-bischòft zòmmòrbet van Istat. De suach ist “universal”, bavai de lait as lem en de gamoa’n va de provinz va Trea’t barn meing omport gem, ont asou bart men verstea’ benns kimmp unterstitz de sproch ont de kultur van ladiner, van bersntoler ont van zimber as lem asn inser lònt.
S ist a moglechkait as kimmp gem òll zeichen jor de sèll za meing song benn men toalnimmp en de ladiner, bersntoler ont zimber gamoa’schòft ont meing sa zeiln ver baib ont mònn, ver elt, ont va bou as men kimmp. S ist runt bichte as òlla de lait toalnemmen en de doi suach, ver za tschbinnen en a rèchta politik ver de ladiner, ver de bersntoler ont ver de zimber sproch ver de jarder as kemmen. Ver za toalnemmen en de untersuach ist ganua villn aus an oa’vechega vrogkòrt.
Un giro di danza del gruppo folkloristico mòcheno "Palaier Learmusikantn" [ Archivio Istituto Mòcheno / Bersntoler Kulturinstitut]

De suach kimmp patschrim van “Gasetzn van ausònder Statut va de region Trentin – Südtirol as de regln ver en vernem van toalnemmer en de ladiner, bersntoler ont zimber gamoa’schòftn va de provinz va Trea’t” (d.lgs. 592/1993). De hauptvrog ist hearn se toalnemmer en de ladiner, bersntoler ont zimber gamoa’schòftn. De vrogkòrt mu’ kemmen auspfillt van lait as lem en provinz va Trea’t ont as hearn se toalnemmer en de ladiner, bersntoler ont zimber gamoa’schòftn ober aa van lait as sai’ nèt toalnemmer van doin gamoa’schòftn ober de bellns schraim pet de omport “koa’na van drai”.

Menn hòt drei moglechkaitn za vill in de vrogkòrt:

  • asn web, durch an programm gamòcht ont drautschauk van Ispat. Abia as men miast tea' za gea' drinn bar kemmen tschickt en òlla de familie va de provinz va Trea't pet an priaf, zòmm pet de informativkòrt ve de suach.
  • Ver ber as nèt hòt der computer oder as nèt an auskennmentsch ist za prauchen en, men mu gea’ en de Gamoa’ bou as men lep, bou as an plòtz gip pet hilf ver za villn inn per web, no en de regln va de privacy.
  • Abia leiste vurm, men mu invilln der model en kòrt en de Gamoa’ bou as men lep ont men trok en zaruck en an sperretn priaf a’ne nu’m.

Zan leistn, sait en de 8 van òllderhaileng, lai en de gamoa’n van drai gschichtlege gamoa’schòftn (ver de ladiner: Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, San Giovanni di Fassa-Sèn Jan ont Soraga di Fassa-Soraga; ver de bersntoler: Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait ont Palù del Fersina-Palai en Bersntol; ver de zimbern: Luserna-Lusérn), de familie as nou nèt innpfillt hom barn de vrogkòrt, barn u’gariaft kemmen van untersuachern as barn trong a vrogkòrt en kòrt ont de barn sa aunemmen en an sperretn priaf.

De nochrichtn as auganommen kemmen barn, barn praucht kemmen no en de regln van schitz van statistischn schbaing ont van personaldatn. S bart òlls zòmm arausgem kemmen ont ver dòs s bart nèt moglech sai’ arausvinnen ganau va bem as de datn sai’. Ver de doi untersuach men bart nèt omport gem miasn.

Ver za kriang nochrichtn ont hilf za villn inn s ist moglech:

  • u’riaven der Grea’numer ISPAT 800 083693, gilte va de 4 van schanmikeal finz af de 20 van schantònderer van ma’ta finz en pfinsta va um 9 en de vria finz um 5 nomitto ont en vraita va um 9 en de vria finz um 1 nomitto.
  • schraim en de mailadress censpermpop.tn@provincia.tn.it
  • gea’ za schaung de sait van ISPAT en de adress www.ispat.provincia.tn.it, ont gea’ drinn en de sezion va de untersuach iber en de gamoa’schòftn va de ladiner, bersntoler ont zimber sproch.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini