Giovedì, 09 Maggio 2024 - 17:41 Comunicato 1031

Traduzione in mòcheno
Sicher va de inser tsunthait, vònk u’ de informativ naiòrbet

En provinz va Trea’t aa vònk u’ de nazional naiòrbet va nochricht asn elektronische Tsunthaithèft 2.0

[Mòcheno] En provinz va Trea’t aa vònk u’ de nazional naiòrbet va nochricht asn elèktronische Tsunthaithèft 2.0 «Sicher va de inser tsunthait». Der elèktronische Tsunthaithèft ist an mittl as der provinzal tsunthaitdinst ist noch za versterchern pet de zuazoln van PNRR, s sai’ drinn de klinik kòrtn van lait asou as de u’stelltn meing sa lesn ont kuriarn zan pestn, en de gahassekait aa, òlla de lait. En Trentin de lait meing drinn gea’ en elèktronische Tsunthaithèft turch en TreC+ (van pc oder pet de app). No en sèll as paschraip de versicher Autoritet asn schutzn van aigene datn, de lait meing nèt oa’ne sai’ za lòng drinn leing en automat de datn ont de tsunthait dokumentn en FSE van klinische sòchen as sai’ kemmen gatu’ van tsunthaitdinst vour de 19 van moi van 2020. Men hòt zait finz as de 30 van prochet za schraim as men nèt oa’ne ist, men miast drinn gea’ en sistem online va de tsunthaitkòrt (TS), s doi meing s tea’ de lait as schoa’ gem hom de sai’ omport za sechen de òltn datn.

Der ausdruckreklam gamòcht van Tsunthaitminister, zòmm pet en Toal van digitalbècksl va de Rotpresidenz ont en Birtschòftminister, pet de zòmmòrbet van Regionen ont van Autonome Provinzn, hòt der rif za lòng bissn en de lait de moglechkaitn van Elektronische Tsunthaithèft, de sai’na riven, bos as drinn hòt, de rèchtn as men hòt pet en prauch van nochrichtn. Iber en doi punkt, abia as pfrok kemmen ist van Versicher va de privacy, men sicht vour s rècht ver en stòttkear za gea’ keing en drinnleing en ETH nochrichtn va de zait vour en de 19 van moi 2020. Van doi to envir s ETH kimmp automates innpfillt pet digital tsunthait datn ont dokumentn as kearn en de tsunthaitòrbetn gamòcht van Stòtttsunthaitdinst finz af de 18 van moi 2020.

Ver za verlòng za meing envirtrong s rècht za gea’ keing en de doi òrbet, der Tsunthaitminister hòt galeik ver de stòttkearn a pastimmta funzion af de online stòttsait van Tsunthaitkòrtsistem (TS) https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino as gilte sai’ bart finz af de 30 van prochet. Men mu nèt vrong za nemmen vort digitaldokumentn as schoa’ drau sai’ avn Elektronische Tsunthaithèft ont ver de beiln as s mentsch schoa’ jo tsòk hòt ont ver de madesi’nrezeptn ont ausònderdinstnrezeptn. No de 30 van prochet 2024 s bart nea’mer moglech sai’ gea’ keing en nèt oa’ne sai’ pet en drauleing avn ETH de datn vour en de 19 van moi 2020.

Men bart drinngea’ meing en  Tsunthaitkòrtsistem pet en SPID (der digital òllgamoa’sistem va derkennen), de CIE (de digital identitetkòrt), de CNS (de stòttkòrt van dinstn) - oder pet en drinnleing der fiskalkodècks ont der numer va de tsunthaitkòrt ont finz benn as de gilte ist, oder sistn, benn men nèt hòt der fiskalkodècks, men mu der STP kodècks prauchen (der kodècks van auslender as en moment do ist) ont der to en de beil as der gem kemmen ist. Benn der stòttkear koa’ plinder hòt ver za gea’ keing en doi dinst, der mut se mèln ver za gea’ kan tirler van Apss. Ver za kriang de hilf va de Apss s ist ganua telefoniarn en oa’zegenumer 116117 (lai ver en Primiero der numer ist 800 016 017), as de vrogn aunemmen bart. Der stòttkear bart derno van glaimeste tirl u’gariaft kemmen ver za leing se oa’ne van to.

Nèt oa’ne sai’ za mòchen drinn leing en FSE de datn ont de dokumentn vour as men hòt gahòt vour de 19 van moi 2020 bill nèt song as men hòt nèt s rècht za kriang de tsunthaitdinstn, ober de docktern ont de professionistn barn nèt meing sechen sèll as men hòt kriak vouraus asou de tsunthaitnochrichtn barn meing nèt gònz komplet sai’, bavai magare mechetn sa dèster kemmen ver za kennen pesser schatzn s mentsch ont asou rècht kuriarn en.

Der Toal van digitalbècksl va de Rotpresidenzminister hòt gamòcht an nain stempl ver de doi naiòrbet pet de nochrichtn va de autonome Provinz va Trea’t.

Mear nochrichtn as de doi naiòrbet meing kemmen pfrok asn numer 116117 (lai ver en Primiero der numer ist 800016017) oder asn link:
    • Tsunthaitminister
    • STS - Tsunthaitkòrt
    • Autonome Provinz va Trea’t

Reklam

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini