Mercoledì, 29 Marzo 2023 - 12:14 Comunicato 874

Traduzione in mòcheno
S vonk bider u’ der Euregio Sport Camp: ver de òchte vòrt va de 15 finz as de 22 van heibeger en Vintschgau

Men mu se innschraim va de 27 van merz as de sait van Euregio: www.europaregion.info/sportcamp

Junga atletn as augòngen sai’ en de jarder 2009, 2010 ont 2011, as paroatn sai’, barn meing probiarn der sai’ lust. Ver de òchte vòrt barts kemmen gem de doi moglechkait van Euregio Sport Camp. En de doi summerboch barn meing toalnemmen 60 jungen van Euregio Tirol-Trentin-Südtirol gèltsgott en de zòmmòrbet zbischn de Sport omtn van drai lander van Euregio. Haier de sportboch bart se hòltn va de 15 as de 22 van heibeger kan Liceo Sportif va Mals, en Vintschgau. Men mu se innschraim lai online, va de 27 van merz va um zeichena en de vria finz as plòtz hòt as de sait van Euregio: ww.europaregion.info/sportcamp.
Euregio Sport Camp

Sport, spiln ont lust en sport camp van Euregio

Der sport camp haier bart se hòltn ka Mals, en Vintschgau, ka de mittlere Schual va earste grad “Claudia de Medici”. Ver de toalnemmer der programm bart sai’ pet vil sochen ont men bart meing probiarn aloa’sport oder zòmmsport abia de laichta atletik, der orienteering, schbimmen, pet de kanoa gea’ oder der balon spiln, beach volley, der spike ball, der street racket, der slakeline ont òndra spiln va grupp. En bochprogramm barts moglech sai’ za roasn ont workshop pet auskenneta lait van sport mòchen. De learer va earste sproch balsch oder taitsch barn hèlven en de kinder za nèt hòrt tea’ za verstea’se ont ver za pesser de sprochen kennen.

S organizazion

De toalnemmer barn schloven ont èssn en kollegio Viso Malserhof ka Mals. De toalnemmen kostn sai’ 150 euro as ist ver en drauschaun, s èssn, s schlòven ont òlla de òrbetn en programm. A vòrt inntschrim, bart men nea’mer zaruck meing vrong s gèlt zolt. Der sport Camp bart en toppleta sproch sai’, an iata individualeta òrbet bart kemmen gamòcht va auskenneta lait en de earste sproch van toalnemmer.

Innschraim se va de 27 van merz va um 10.00 en de vria

S innschraim se en de sportiv boch bart kemmen gamòcht lai online va um 10.00 en de vria envire van 27 van merz 2023. De toalnemmer barn kemmen ganòmmen no en de zait as kemmen gamòcht de vrong finz as hòt plòtz. Ver an iatn lònt s bart kemmen gamòcht a bòrt lista. Ver an iata vrog mu men suachen de nochrichtn asn adress www.europaregion.info/sportcamp.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini