Martedì, 13 Aprile 2021 - 12:35 Comunicato 875

Traduzione in ladino
Jouves de la Dolomites: n Protocol anter Trentin, Sudtirol e Venet aldò del prinzip de la sostenibilità

Aproà su proponeta di assessores Failoni e Tonina l test de la cordanza dintornvìa l raion del Sela

Realisèr sistemes de mobilità integrèda, per librèr dal trafich i jouves de la Dolomites e te la valèdes dintorn l Sela, per smendrèr l biteboi e l’aria mèl sana e per engaissèr a na vida coordenèda e integrèda n arvejinament sostenibol a la Dolomites Patrimonie Naturèl UNESCO: chest l’obietif del Protocol de cordanza anter la Provinzies autonomes de Trent e Busan, l Comun de Selva de Gherdena, l Comun de Corvara, l Comun de Cianacei, la Region Venet, la Provinzia de Belun e l Comun de Fodom, de chel che l test l’é stat aproà en vender ai 9 de oril da la Jonta provinzièla aldò de na proponeta de l’assessor al Turism Roberto Failoni e de l’assessor a l’Ambient Mario Tonina. “La cordanza – i disc – la dèsc n seghit e la concretisea la colaborazion jà metuda a jir ti egn passé anter i raions e la aministrazions enteressèdes. Vegnarà endrezà donca n coordenament per defenir coluns che l’é i entervenc da meter a jir o perfezionèr per arjonjer l’obietif de arvejinèr a na vida desferenta la jent, tant residenc che vijitadores, ai jouves de la Dolomites, avisa dintorn l Sela, un di raions che padesc de più l’atività de l’om tant d’istà che d’invern. Anter la finalitèdes, dutes coleèdes: miorèr la calità de l’ambient, ma ence la calità de la vita de la popolazions toutes ite e la esperienzes che ge vegn sport ai vijitadores canche i dezide de ruèr te chisc lesc”

I obietives de la neva cordanza, che ge va dò ai protocoi internazionèi en cont de sostenibilità e de stravardament de l’ambient, i é sacotenc. Dandaldut, bensegur, l smendrament di gasc che i muda l tempram, aldò di obietives del Green Deal europeèn, engaissan la doura de mesi che no entesseea, la creazions de fermèdes de barat anter mesi de trasport privac e publics, e en generèl smendran l numer di auti sui jouves e ti paìjes. L nef sbunf resservà a la creazions de neves sistemes de mobilità integrèda zenza emiscions cognarà ence miorèr la calità de la vita e de l’ambient a favor de la jent che vif te la valèdes enteressèdes, ma ence portèr ejic postives per i sacontenc vijitadores, che i podarà se goder dassen la carateristiches e la mareves del raion.

Per arjonjer chest resultat fèsc besegn de na gran volontà de integrazion strategica e operativa de duc chi che tol pèrt. La cordanaza che l’é stat arjont anter i sotscritores del Protocol l’à apontin chest obietif. Chesta cordanza la perveit anter l’auter de meter sù n endrez anter la provinzies, per meter a jir l Pian de più egn per la mobilità sui jouves de la Dolomites e controlèr i svilupes, binèr sù dac en cont del trafich di auti, a na moda da valutèr con atenzion no demò l’intensità e la frequenza del trafich, ma ence sia carateristiches tras la 12 stazions de control en esser, e enjignèr la documentazion de ùtol per domanèr i finanziamenc nazionèi e europeegn.

La Provinzies autonomes, la Region del Venet, la Provinzia de Belun, i Comuns de Selva de Gherdena, Corvara, Cianacei e Fodom i se tol sù l’encèria ence de:

  • Troèr fora te na pruma fasa soluzions per l 2021-2022 per engaissèr la mobilità ativa (per ejempie: smaorament de la perferida de trasport publich dal post, enjignèr biliec integré e endrezèr campagnes de comunicazion);
  • Troèr fora i intervenc de projetazion enjegneristica su la strèdes en esser tel trat de temp 2023-2024 (strèdes per la rodes enlongia i jouves de la Dolomites, piac dai auti resservé te ogne una de la cater valèdes);
  • Analisèr la possibilitèdes tecniches e giuridiches per otimisèr e endrezèr l trafich;
  • Troèr fora n sistem de informazion per duc en cont di movimenc del trafich de la cater valèdes;
  • Endrezèr n sistem digitèl de gestion e control del trafich dintorn i cater Jouves;
  • Engaissèr la prejentazion de domanes dessema a livel politich-aministratif nazionèl co l’obietif de arjonjer cofinanziamenc europeegn per meter a jir l projet.

I sotscritores i dezidarà delaìte di 60 dis che vegn, n Pian de atività per doi egn, olache vegn metù dant avisa la ativitèdes per i prumes 6 meisc, e i cognarà troèr fora la strutures da tor ite te la desvaliva ativitèdes, estra che i referenc tecnics e aministratives per meter en doura l Protocol, con regnèda de doi egn che sencajo se pel renovèr.

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini