Martedì, 23 Agosto 2022 - 17:37 Comunicato 2545

Traduzione in mòcheno
Europeische forum va Alpbach: en earste to as sai’ kemmen u’pfònk de òrbetn, der Euregio ist haupderstellt

Der tema va de tsunthait ist en de mitt van EuregioLab, ver za meing hom a pessera zòmmpint iber de grenz. En sunta as de 21 van agest der “To van Tirol”

Sait zeichen jor der Euregio Tirol-Sűdtirol-Trentin organisiart der “To van Tirol” bail der Europeische Forum va Alpbach, an bichtegen trèff bou as men klòfft va internazional suach. Der to van sunta ist propre der glaiche gaben bou as s ist u’pfònk der Forum aa, ont der programm hòt vour gahòt, derno va de Haile mess ont der umdonk pet de banda van plòtz, de grias van Schützen va Alpbach, de istituzionaln grias ont de beirter asn tema “Tsunthait ont Regionalitet: Bischòft van lem van Euregio”, kan osteraicher trèffzentrum. S hom toalganommen en trèff der president van Euregio, der president va de autonome provinz va Trea’t, de vicepresident va de autonome provinz va Poazn ont der haupmònn van Tirol Günther Platter, as hom unterstraicht as de tsunthait ist runt bichte ver an Euregio za unterstitzn.
Der president van Euregio hòt tsòk as no zboa jor bou as ber hom gahòt de groas noat, ist òlbe mear bichte vrong se abia as bichte ist de zòmmòrbet iber de grenz ver en sèll as kear de Tsunthait. De pandemi hòt gamòcht sechen as hèlven se zbischn de lander ist runt bichte, ver dòs der EuregioLab 2022 hòt tschernt za gem bèrt en de jungen – de sèlln as mear gaheart hom sèll as de pandemi galòk hòt.
S ist kemmen klòfft iber de tsunthait bail de zboa trèffen da de Junta van Euregio: der president van GECT tschbinnt as s ist runt bichte mòchen an sistem as zòmmleik de peistn sòchen van drai derver, unter de struktural sòchen, de teknologische sòchen ont de organisativ sòchen, asou as kimmp verpessert, versterchert ont vergreasert s bissn ont de dinstn. Ver dòs der EuregioLab kimmp za sai’ s stuck as valt ver za meing mòchen a schea’na zòmmòrbet as mearer sektorn van òlla de sèlln as toalnemmen.
Der doi trèff ist an earste tritt van a stòrcha zòmmòrbet, an earste moment ver za song de beiln as sai’n de dinger za vertiavern ont de virm va òrbet za trong envire en de mu’netn as kemmen. De temen as vourtschbunnen kemmen sai’ en doi earste moment sai’ gaben: de kopftsunthait van kinder ont van jungen, der netz zbischn tsunthait ont èssn, s tsunthaitvourtschbinnen .
En Alpach sai’ gaben der sakretare van Euregio Marilena Defrancesco ont a toal dersteller van omt Vernaiern ont untersuach van Tsunthaitomt va de Autonome Provinz va Trea’t ont van FBK aa.
European Forum Alpbach 2022 - Tirol Day - 21 agosto 2022 (Karin Gschnitzer, Consulenza giuridica, Communicazione & Project management nel comitato direttivo Arge Alp) [ Daniele Paternoster - Archivio Ufficio stampa PAT]

Ver en Trentin men miast denken en de paitroger ver de untersuachprojektn aa, abia zan paispil der projekt “Biologia molecolare del Neurocovid” koordiniart van Provinzalbèrk ver de Tsunthaitdinstn van Trentina s sicht abia partnder der untersuachzentrum Eurac ont de Universitet va medizin va Innsbruck. Ober der Projekt Euregio Ambiente, Cibo e Salute-Environment, Food and Health (EFH) aa, koordiniart va de Fondazione Mach ont zòmmgamòcht va nain entn ont òlbe zuazolt van Euregio, an projekt as billt keing en de krònketn gea’, abia s za dick sai’ asou za hom a pessera tsunthait. Òlls temen as guat pasn en de focus tscherlt ver en trèff van sunta.

Der sakretare van Euregio, Marilena Defrancesco, hòt unterstrichen as s autea’ van Forum va Alpach, en To van Tirol, ist an runt bichtegen trèff ver en Euregio: “S ist an moment en beil as vil jungen trèffen se ont hom de moglechkait za klòffen ont za kennen s lònt ont de ausònderkaitn van Euregio. Ber hom s tsechen en de vourdern ta aa, gèltsgott en de Accademia dell’Euregio, benna s sèsk jungen hom klòfft van tema va de Autonomi, no 50 jarder van Zboate Statut. Ber hom versichert van sai’na beirter as ist an moment runt bichte ver sei ont de sai’ ausbildung. Ver nicht ist nèt tscherlt kemmen der motto ver de trentiner presidenz: “Der Euregio ist jung”” hòt tsòk de Defrancesco.

De vicepresidentin ont asesoren en de zòmmlempolitik va de Autonome Provinz va Poazn hòt gadenkt as s leing en sicherkait de tsunthaitdinstn ist bichte ver en Sudtirol aa, iberhaup no en de pandemi. De jarder va pandemi hom trong de lait za meing minder dinger tea’, iberhaup de kinder ont de jungen, ober de òltn aa, ver dòs s ist iaz bichte pesser turchschaung bos as passiart isto nt vepessern bou as noat ist. En doi plòtz de drai lender van Euregio meing se bècksln de dinger as de galep homo nt zòmmprauchen de kreft, integriarn de untersuachen van partner en de lokalomportn ont veròrbetn zòmm naia strategian.

Der haupmònn van Tirol Platter hòt mear vert kein as ist noat za versterkern der Euregio abia plòtz ver de u'lear ont de òrbet. De mitòrbet en sektor va de kronkenhait ist oa'n van bichtestn dinger za tea' ver en zil van Euregio ont en de glaiche zait an groasn vourtschbinn ver de zukunft. “s tsunthait ist s bichteste as ber hom: pet de pandemi hom ber s òlla verstonnen. Der To van Tirol va haier keart umanonder en doi tem. Der punkt ist as en de zukunft ber barn nèt lai klòffen van tema va de pandemia zòmm, ober ber barn schaung an iats ding as keart um en de tsunthait: sèll as men miast tea ver za vourschutznse, kuriarn se vour ont derno. En Tirol, Sudtirol ont Trentin òlla meing nutzn van a mitòrbet”, asou hot er klòfft.

Organisiart van Omt van Euregio-Tirol- Sudtirol-Trentin ont van Europeische Forum va Alpbach, EuregioLab ist an zaitlech 'think tank' – gamòcht va auskenneta, politiker ont vourstea'ner van gruppn va interess van drai lander – pet en zil za drauklòffen as de bichtestn temen ver de lander sèlber ont ver de lait. En de vourdern jarder, der EuregioLab hòt nogaòrbetet as de verkearmittln, umbèlt, unersuach ont  naiekaitn ont nou as en bècksl van Statut. No en tema van To van Tirol va haier, de toalnemmer en EuregioLab 2022, tscherlt van an iatn land, de hom se pfuntn za klòffen ont tschbinnen a lista va ideen ont vourprojektn ver za versterchern de mitòrbet tschbischn de lander en de dinstn va de kronkenhait. An riv dokument bart kemmen vourstellt ont praucht en de amministratizonen van drai lander vour en riven van jor.

Bail en doi trèff sai' kemmen gem aa der Prais Euregio Jungen Suacher ont der Prais Euregio Naiekeitn ont en de vourdern ta hòt se gahòltn en European Forum Alpbach de Accademia van Euregio bou s hom toalganommen junga va de 18 jor finz as de 35 jor. En de mitt van trèffen, klòffen ont workshop sai' gaben de Autonomie ont de vinfsker jor van Zboate Statut.

Letrattdinst gamòcht van Druckdinst

Letrattn Euregio
   
Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini