Giovedì, 31 Agosto 2023 - 09:23 Comunicato 2514

Traduzione in mòcheno
Euregio Summer Camp: natur, kultur ont vrai’tschòft aus de grenz

S ist garift en sunta de summer boch en Trentin ver de 60 jungen van drai lander as hom toalganommen en de doi naiòrbet

S ist garift der Euregio Summer Camp, gamòcht ver de jungen van Tirol, Südtirol ont Trentin inngalont va de 20 finz as de 27 van agest en a struktur ka San Valentino ka Brentonico, en Trentin. Ungefèr 60 jungen ont diarnen zbischn de 12 ont de 15 jor hom gahòt de moglechkait za vertraim a goldena boch voll va trèffen, zbischn de balder ont de bisn durch an programm va natur ont kultur. 
“De jungen sai’ bichte gaben ver de trentinische presidenz van Euregio ont de sai’na vourtschbinnen van camp lòng sechen dòs: s ist bail de doin trèffen as de drai lander kennen zòmmstea’ ont aupaun a zòmmòrbet drinn en Euregio”, hòt er tsòk der president va de autonome Provinz va Trea’t ont van Euregio Maurizio Fugatti. 
Der president va de autonome provinz va Poazn Arno Kompatscher sok nou: “S sai’ iberhaup de jungen as villn der Euregio va lem ont gea’ aus van grenzn. Der Euregio Summer Camp unterstitzt s zòmmstea’ van jungen van Tirol, van Südtirol ont van Trentin ont s verglaimert sa en an klòr ont u’lear vurm”. 
“Der Euregio Summer Camp ist a schea’na moglechkait ver de jungen van Tirol, van Südtirol ont van Trentin za vertraim an ausòndra boch en de lust van Euregio. Men mu’ kennen naia kamaròttn ont learnen ont klòffen a naia sproch derbail as men spilt”, unterstraicht der haupmònn van Tirol Anton Mattle.
Un momento dell'incontro di apertura dell'EuregioSummerCamp 2022 a Brentonico [ Villotti Euregio - Archivio Ufficio Stampa Pat]

“De Camp van Euregio sai’ bichtega moglechkaitn ver de jungen van drai lander. S kemmen gamòcht spilòrbetn zbischn s grea’ ont men spirt nèt as de sproch ont de kultur ònderst sai’ ont s gea’ au naia zòmmpintn as barn tauern en de jarder”, hòt se tsòk de Elisa Bertò, iberòllsakretare van Euregio. Bail de untersuach durch de lòntschòft va Brentonico ont van Baldo Pèrg, de zòmmòrbetn pet de vicher ont de sportleche spiln drinn en an raichen programm - pet tennis, calcio, basket, pallavolo ont schbimmen - de jungen hom gahòt de moglechkait za kennen de gchsicht va de gamoa’, de glaich ont de unterschitt zbischn de derver ont nou verglaimern se en de kultur ont en de sproch van kamaròttn. De mitthèlver as kennen guat klòffen s taitsch ont s balsch sai’ runt bichte gaben ver za unterhòltn de jungen.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini