Mercoledì, 04 Agosto 2021 - 14:17 Comunicato 2110

Traduzione in mòcheno
Euregio Sport Camp ka Moena ver 60 jungen va Tirol, Sudtirol ont Trentin

A boch va naiòrbetn krònzt pet de trèffen pet de stern van sport. Fugatti ont Failoni: a konkret naiket as pintet zòmm de jungen van drai lender

S kimmp haier aa der Euregio Sport Camp. Ver en sechste vòrt der Euregio Tirol-Sudtirol-Trentin, zòmm pet de sportomtn van drai provinzn, organisiart a summerboch ver sèsk junga van drai lender van Euregio (24 trentiner, 24 sudtiroler, 12 tiroler), 29 piabler ont 31 diarndler augòngen en 2006, 2007, 2008, 2009 ont 2010. Haier de sportboch bart se hòlten en trentin va de 25 van heibeger finz en suntan af de 1 van agest, ka Moena en Fassatol. Gèltsgott en de zòmmòrbet zbischn de Autonome Provinz va Trea’t ont der Centro Nazionale Fiamme Oro settore Sport Alpini, der organisasionplòtz bart sai’ der Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato.
En program s hòt drinn sportnaiketn, spiln ont òrbetn, ont kunst ont kultur bèrkstòttn. Men mu probiarn mearer sport, abia atletik, krobln, schbimmen, orienteering, summerbiathlon, e-bike ont aislaven. Der program ist komplet va kulturviarungen, ausbòndern en de natur, trittln avn pèrg ont spiln abia va grupp, en bòsser ont offetn cinema.
Benn s bètter scheila ist, s hòt groasa platz galukt ont s kemmen versichertòndra naiketn petn iberschaung en zboa sprochen.

Oa’n van momentn mear gabòrtn van Camp bart en mitta af de 28 sai’, benn as de toalnemmer de moglechkait hom barn, za trèffen de campionen va de Fiamme Oro as hom spilt en grosa internazional sportivnaiketn, ont as hom bichtega pinkt kriak en de Olimpeschn Spiln, gabungen en Bèltkelch ont en de Bèlt ont Europa Kampionatn. Zbischn de doin vinn ber Nadya Ochner, Arianna Sighel, Stefano Ghisolfi, Daniel Grassl, Nadia Delago, Camilla Moroni, Alex Insam, Anna Comarella. Ober òlbe ver za klòffen van kontakt petn sport van an hoachn tritt, turch de boch s bart se hòlten a pasuach en Villaggio Viola dell’AC Fiorentina, an grupp va viasbala as spilt en de balsch serie A, as ist prope en Moena. Turch de boch en program s hòt kulturalmomentn aa, abia s moli ber en tema van cyberbullismo.

“Der Sport Camp ist a naiket as trok der Euregio glaim en de jungen ont as lòk sa aunemmen naia ont nutzega kennen ont kompetenzn. En Moena s hòt junga lait va òlla drai de lender, ont dòs ist a naiket as ens villt va stolz ont as en sei de moglechkait gip za verstea’ de konkret chance as der Euregio gem mut en sei” derklort der President va de Autonome Provinz va Trea’t, Maurizio Fugatti.

“De naiket van Euregio Sport Camp – unterstraicht der asesor en sport va de Autonome Provinz va Trea’t, Roberto Failoni – mòcht verstea’ abia as der sport sai’ mu an vurm ver de jungen as kemmen va mearer platz za kennen se, ont an vurm ver za mòchen kemmen der Euregio a sòch mear u’gahenk ont guat za mòchen lem en de lait van drai lender enteressanta ont dèstra naiòrbetn, end oi vòll pet a groasa òcht en de jungen lait.”

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini