Mercoledì, 06 Ottobre 2021 - 15:45 Comunicato 2763

Traduzione in mòcheno
Der Euregio hòt pfaiert de sai’na earsten 10 jor va òrbet

Anaugaleikt en 2011 der Euregio Tirol-Südtirol-Trentin hòt 354 projektn gamòcht. En pfinsta as de 30 va leistagst en Innsbruck hòt men pfaiert zeichen jor va òrbet

Umadumgea', jungenkait, suach ont naiòrbet, vourschaung van katastrofen – de lista van vil projektn ont naiòrbetn u'stellt en zeichen jor van Euregio Tirol-Südtirol-Trentin as de 14 va prochet 2011 – ist lònk: gor 354 projektn. En pfinsta as de 30 va leistagest, der president van Euregio, Günther Platter, hòt pfaiert de zeichen jor van Euregio zòmm pet en president va de autonome Provinz va Poazn, en president va de autonome Provinz va Trea't ont en president van Europeischekomitat van Regionen, Apostolos Tzitzikostas, en to van jortrèff van Europeischen Gruppn va zòmmòrbet van lander (GECT) ka de Hofburg van Innsbruck.
Un momento della festa per i 10 anni dell'Euregio [ Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento ]

"Der Euregio ist stòrch – der hòt ens schecket galòkt sechen nou a vòrt durch de zait van lockdown van Covid-19 ont bail de hom ausperrt de grenzn. Durch de doi zait aus, ber hom òlbe zòmmtschbunnen ver za helven ens oa'ns pet en ònders, zan paispil ber hom kaft pahiatnmaschi'n, ber hom pfiart de kronken en spitol, ber hom gor tschoum pet de federalpolitik finz as de hòt bider gem de moglechkait za trèffen de aigene lait”, hòt unterstraicht der president Platter. “Ber hom praucht de doi zait ver za tschbinnen drau en sèll as ist za tea' pet en Euregio en de zaitn as barn kemmen. Pet en bècksl as ist arauskemmen en To va Tirol en Alpbach ber hom ausgamòcht za gem an nain schiab en Euregio. Der Euregio s ist nèt lai an formal grupp, ober – abia as menn hòt gamecht sechen en de hòrta zaitn – an bichtege vurm ver za zòmmòrbetn”. Meing zaruck schaung en de doin zeichen jor va zòmmòrbet bill song ver de drai lander as de sòchen guat gòngen sai’: “En de doin zeichen jor, der Euregio, hòt galòk sechen as de drai lander zòmm meing guat zòmmòrbetn ont hearn as men hòt stòrcha partner glaim. Der doi ist an schicht ver òlla ver za gea’ guat envire ont unterstitzn ont versterchern der Euregio asou as de jungen as envire kemmen barn meing nutzn va de doi pint”, hòt er tsòk der president Günther Platter.

Ver en president va de Provinz va Poazn, der Euregio ist birkle a groasa glick ver de lait as toalmòchen van òlla drai de lander bavai der projekt as geat aus va de grenz hòt a glaicha gschicht ont en de glaiche zait, ist an omport ver hait ont ver de zait as hòt za kemmen. Ver a bèlt en de beil as ber lem tea’ òlbe mear pintet ont groas ist runt bichte zòmmòrbetn zbischn de regionen. En de doin earstn zeichen jor van Euregio, vil de sòchen as sai’ kemmen gatu’ ver de lait van Tirol, Südtirol ont Trentin, hòt er derklort der südtiroler president. Er tschbinnt as sèll as s ist kemmen gatu’ gip korasch ont lòk sechen as de Europa, pet de sai’na unterschittn, mu’ iber de grenzn gea’ ont gabingen zan pestn de schbeirekaitn ont envire trong zòmm de òrbetn, hòt er tsòk zan leistn.

Ver en president va de autonome Provinz va Trea’t ist an bichtegen zil vaiern de zeichen jor van Euregio. Van a sait mu men sechen de vil sòchen as sai’ kemmen gatu’ ont envire trong ont as longsom longsom hom gamòcht kennen der Euregio en de lait van drai lander. Va de ònder sait ist a moglechkait za schaung envire pet vrait ont tschbinnen en de dinger as men bart nou meing tea’. De nain òrbetn as men bart envire trong barn verpessern s lem en de lait as stea’ en Euregio, hòt er tsòk zan leistn der trentinisce president.

“I nimm au pet lust, as en doi to as ber vaiern, der derstelltn van òndern Lander GECT sai’ kemmen za vinnen ens en doi jortrèff van GECT ka Innsbruck”, hòt er nou tsòk der president Platter “Biar òlla nutzn za tausn ens de nochrichtn ont za bissn de sòchen”.

En vraita earste van schanmikeal en jortrèff van GECT s hòt se inngasetz der GECT Euregio Connect van drai provinzaln turistischen organizzazionen abia 80ten Europeische Grupp va zòmmòrbet van lònt. S ist kemmen organiziart aa an radlprais gahoasn “Tour of the Alps!” ont s bart kemmen gamòcht a sait ver de glaichen projektn van Tirol Werbung, van IDM Sudtirol ont van Trentin Marketing en turismus sektor ont van sport. En moment va de jorkonferenz de europeische politik sai' gaben en Innsbruck.

Der Apostolos Tzitzikostas, president van Europeische Komitat van Regionen, hòt keing: “De zòmmòrbet zbischn de frontlander ont de zòmmòrbet nazional ont zbischn de regionen hom se austillt abia as nia vouraus passiart ist en de leistn zeichen jor. De kronket van Covid-19 hòt ens galòk sechen bos as song bill sperrn de mòrchn ober s hòt ens galòck sechen aa s gadult ont de òrbet va hilf va de lait va de europa as sai' guat gaben za gea' envire dena ver za vinnen naia beng ont helven se zòmm. Dòs ist sèll as miaset sai' zbischn de frontlander: paun prukn en sektorn abia de kronkendinstn, ver en bècksl van klima, s meivern se van lait ont van bèrkn, de lokaln birschòftn ont de suach”.

Der tiroler president van Euregio

En de òlderhaileng van 2019, benn as de presidenz van Tirol u’ganommen kemmen ist, ist untertschrim kemmen en Alpach an regiarprogram pet 51 projektn. “Dòs hòt men nia tsechen vouraus en de gschicht van Euregio. Iaz, pet de bècksloa’negea’ untertschrim en vourder agest, hom ber naia tritt gamòcht ver za versichern as der Euregio guat ist za derhòltn de òrbetn van zeichen jarder as kemmen”, hòt tsòk der president Platter, as paut hòt der Gruppo Europeo di CooperazioneTerritoriale (GECT) pet de sai’na kollegen va de sèll zait Luis Durnwalder (Sudtirol) ont Lorenzo Dellai (Trentin) abia hilfstruktur ver an òllgamoa’omt. Platter: “En de sell zait, der inser GECT ist der earste en Osterraich gaben, der zboate en Balschlont ont der 21. En de gònze Europa”. Derbail sai’ enviretrong kemmen vil òndra anungen: van Schneala’n.report van Euregio en Science Fund van Euregio, en Master van Euregio ver de provinzal u’stelltn on en de tovln va guatkemmen van Euregio, as galeik kemmen sai’ en òlla de passn keing en de glaim lender hundert jor no der austoal van Tirol. “De doin zoachen der ausònder vurm va zòmmòrbet zbischn de drai toaln van Euregio no en an gaist va europeische integrazion – asou abia as ist der earste To van Gamoa’n van Euregio as ber en Hall gahòltn hom”, ist iberzoak der president Platter. En zeichen jor, der Euregio hòt u’ganommen ont enviretrong 354 projektn en 25 trèffen va Junta. Bail en de tiroler Presidenz, sai’ galeik kemmen s tokartl van òllgamoa’nverkearmittln “Euregio2Plus” ont en de doi boch der “Euregio Ticket Students”, s ist gamòcht kemmen der program “Euregio macht Schule” (Euregio mòcht schual) ver de schualn ont s ist u’pfònk kemmen s Jor van museum Euregio 2021, en beil astoalganommen hom 60 museum van drai lender. “Òlla de projektn verglaimern der Euregio en de lait – ont dòs ist gabe ont plaip der rif va de doi zòmmòrbet”, hòt tsòk zan leistn der Platter.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini