Lunedì, 27 Settembre 2021 - 14:13 Comunicato 2659

Traduzione in mòcheno
Aninngea' en de òllgamoa'n dinstn online: va de 30 van leistagest ist nea'mer gilte de “security card”

Van schanmikeal envire bart men miasn prauchen lai de digitalet identitat (Spid), de elekronische identitat kòrt (Cie) oder de krònkendinst kòrt as gilte ist (Cns/Cps)

As de 30 van leistagest van 2021 bart sai' der leiste to za meing prauchen de “security card” as hòt gem de moglechkait za prauchen de òllgamoa'n dinstn. De “security card” ist gaben gamòcht ver za gea' drinn laicht en de dinstn a'ne hom mit òlbe s maschi'dl as lest de kòrt oder an computer configurart. Schoa' van a zait kemmen praucht strumentn mear modern ont gabiss ver za gea' drinn en de online dinstn va de trentiner òllgamoa' amministrazion, abia de digitalet identitat (Spid), de elekronische identitat kòrt (Cie) oder de krònkendinst kòrt as gilte ist ver de dinstn (Cns/Cps). Van u'vong van 2021 de inntrittn en de òllgamoa'n dinstn online pet de security card sai' gaben 343 tausnt, gamòcht va 24 tausnt trentiner as an gònzn va 2 milionen va inntrittn. En de glaiche zait, der sistem Spid hòt gòp 1,12 milionen va inntrittn no de sèlln pet de krònkendinst kòrt pet 378 tausnt vert as de praucht kemmen ist. Pet de doin zeiln men bill song en de 24 tausnt trentiner as prauchen nou de “security card”, as de schelltn mòchen der nai nazional sistem Spid.

De leistn van hourneng 2021, de balschn amministrazionen hom gem de meglechket za prauchen online de dinstn, lai pet strumentn va stòrcha digitalet identitat abia as sai' der Spid, de elektronische identitat kòrt (Cie) ont de krònkendinst kòrt gilte (Cns/Cps).

En Trentin de zait va bècksl van nai' sistem hòt tschechen de mittòrbet van Gamoa'n, gèltsgott aa en de òrbet va de Autonome Provinz va Trea't zòmm pet en Consorzio va de Trentiner Gamoa'n ont Trentin Digitalet.

De leistn van leistagest kimmpt nea'mer gilte, asou abia tschòk mearer vert en de dòin lestn mu'netn, de Security Card, der sistem ver za kriang de schlisslnbeirter ver za gea' drinn en de òllgamoa'n dinstn online. Za vongen u van sèll to de trentiner miasn se pakimmern za mòchen se a stòrcha digitalet identitat, abia Spid oder de Cps/Krònkendinst kòrt.

Spid: abia as funzioniart ont abia vrong s

Spid (Sistem va òllgamoa' digitalet identitat) ist s vurm vourtschbunnen van Balschlònt govern ver za meing drinn gea' en de òllgamoa'n dinstn, pet an oa'zega ont gabissa digitalet identitat as men mecht prauchen van computer, tablet ont smartphone.

Ver za hom de schlisslnbeirter van Spid ist gamiast vrong en an viarer va digitalet identitat zbischn de sèlln gilte van Dinst ver en digitalet balschlònt (Agid). En Trentin, gèlsgott en a konvenzion unterschrim pet en òllgamoa' regiar va de digitalet identitat “Lepida”, ist meglech vrong Spid dirèkt en de provinzaln tirln ont en a toal Gamoa'n, pet de hilf van u'stelltn.

Vour za vrong, online oder en dinsttirl, za innschraim se en Spid, de lait miasn se pakimmern za hom paroatet viar bichtega dinger:

  • an giltegen dokument van balschlònt ver za kennen se (identitat kòrt, passaport, patent);
  • de krònkenkòrt oder s kartl van fiscalet numer;
  • der adrèss e-mail personal;
  • der cellulare personal

S innschraim se en Spid ist moglech turch de sait va de Autonome Provinz va Trea't, bou as sai' derklort gònz oa'voch de saitn ver za innschraim se ont bou as ist tschrim de lista van tirldinstn Spid-Lepida en Trentin:

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Richiedere-SPID

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini