Giovedì, 08 Febbraio 2024 - 18:08 Comunicato 252

Traduzione in mòcheno
A roas en de “Gallerie” ver za verglaimern ens en de Binter Olimpische ont Paralimpische Spiln 2026

Inngabichen kan “Le Gallerie” ka Trea’t de ausstell Records, earste naiòrbet van projekt  “Anelli di congiunzione”

[Mòcheno] An ausstell groas 300 metre, toalt en 14 sezionen pet pfuntnsticker, artikln, video innrichtn ont interaktiv punktn as de Olimpiadi ont de Paralimpiadi. De ist kemmen inngabichen der nomitto van eirta as de secksa van hourneng kan “Le Gallerie” va Piedicastello ka Trea’t de ausstell “Records”, inngaholtn en de Kultural Olimpiade va Milano Cortina 2026 ont notschauck va de Fondazion van storische Museum ver de Autonome Provinz va Trea’t, pet de zòmmòrbet va de Fondazion Milano Cortina 2026 ont de hilf van Museum Olimpik va Losanna. «Ber sai’ sicher - hòt er tsòk der president va de Provinz Maurizio Fugatti - as za lonnen inn de olimpische binter Spiln ont de paralimpici Milano Cortina 2026 barts sai’ a groasa moglechkait ver za mòchen bòcksn s inser lònt, an investiment ver de zukunt. Hom de Olimpiadi ont de paraolimpiadi billt song hom an bèrt ont kulturaln ont lear moglechkaitn. Ber miasn ens nèt vergèssn as en de doin zaitn bou as en de bèlt ist s kriag, de doin groasn manifestazionen van sport as bèrt hom ver de gònze bèlt, sai’ kemmen tschbunnen ver en Frieden ont zòmmòrbet zbischn de nazionen ont degamoa’schòftn. Ber miasn en nèt vergèssn, ont s ist tschrim en de olipische Kòrt aa, de bichtestn bèrtn ont de riven as en de gschicht van doin trèffn sai’. Bèrtn ont idealn as ver earstn s sai’ bichte abia s mòchen verstea’ s bèrt va de kurltur van frieden, as miasn kemmen betrèff ver za drauklòffen en en de schualn ont u’lear. Dos ist gaben der bavai ber hom gabellt ont unterstitzt der projekt va vourstell as hoast se “Anelli di congiunzione” ont ber hom pfrok en de Fondazion gschicht museum van Trentin za mòchen en ont enviretrong en zòmm finz en 2026. An groasn ont bichtegen projekt as mòcht kemmen der Trentin ont de stòtt va Trea’t pet de ingern Gallerie abia punktn va kròft ver za vourtrong sa en de gònze bèlt”.

[ Fondazione Museo Storico del Trentino - Pierluigi Cattani Faggion]

«Der sport ist nèt lai an òrbet van laib - hòt klòfft der pirgermoaster va Trea’t Franco Ianeselli - Der sport ist va òlbe kultur ont hearn: kultur ver za leing en òrbet ont mia, sai’ rècht ont respektiarn de keingspiler. Ver dòs i tschbinn as men miast se paroatn en de binter Olimpischn Spiln 2026 pet trèffn guat za derzeln de burzn van sport as ist gamòcht va record ober van miasn kennen de riven aa. En doi vurm s hòt a groasa u’lear ver en social aa ver za plaim zòmm ont ver za prauchen zòmm de òllgamoa’n platz ver za hearn sa sèlber. “Anelli di congiunzione” ist der titl as rècht ist ver za verstea’ as sai’ an schouber eventn ont trèffn as gea’ en hèrz van sport ver za sechen de kloa’n dinger ont umsicht van gònzn, auhòltn se za verstea’ an iata derzail pet de biografi, de record van sèlln as hom groas gamòcht de gschicht van olimpischn spiln. Derbail as ber bòrtn as en zboa jor, men vonk u za schraim sn an ònder schea’ tritt en de gschicht”.

“ Projektn abia der doi - hòt klòfft de vicepresidenten ont assessor en sport de Francesca Gerosa - as zòmmhengen lait, gamoa’schòftn ont òndra bèltn de villn ens va hear. Ring va Congiunzion pet de vourstellung Records nou a vòrt de leing der Trentin en zentrum va de bèlt bavai de Olimpiadn ont paraolimpiadn leing bider s inger lont, s guat sai’ za mòchen guat plaim de lait as kemmen za vinnen ens en zentrum va de bèlt. Der titl tscherlt “Anelli di congiunzione” toalt inn an schouber dinger as bill song, s leik zòmm gester ont hait pet an blick en morng, òlta ont kinder, sensibilitet ont ausòndra lait, der agonismo ont de vraischòftn as sai’ de burzn van inger sportiv sistem ont nèt lai der sèll. I tua innlònen òlla za lem de  zboa  jor as barn ens trong en de Spiln pet en lust ont en hearn ver za toal mòchen van an lònt as bart toalnemmen va de gschicht”.

Der viarer va de Fondazion Gschicht Museum Giuseppe Ferrandi sok der rifzil va de doi naiòrbet: «Benns Anelli di Congiunzione - hòt er tsòk Ferrandi - bart ens trong finz en de Spiln van 2026, Records ist de earste van drai ausstelln as kearn en mèssn, en laib, en de zaitn ont de gahassekait. En de Galleria Nera kònnt men vinnen s material ont mittln ver za verstea’ pesser s bèrt va de gschicht van Olimpische ont Paralimpici Spilln ont asou kennen mear hearn de olimpiadi. S ist an ausòndra ausstell: do kònnt men hear, vergreasern s aigene sechen ont schatzn de olimpische ont paralimpische gschicht en an col storytelling vurm».

De sai’ viarzena de sezionen va de ausstell ont de barn gem de moglechkait en de untersuacher, bail de draihundert metre va de Galleria Nera, za hearn se drinn ont kennen òll ding van Spiln: va de vourstell van an groasn sportiv festival en de earstn van ‘900 finz en de figur van Pierre De Coubertin, en de zòmmpint zbischn de Spiln ont de politik ont va de olimpische vourtschbinn as kemmen konkret, va de gschicht van Olimpiadi ont van sai’na telekronake ont radiokronake finz en de sait mear sportiv. En de sezion “Time” lòk men sechen de zaitmessung abia vurm za verpessern se ont aunemmen de zaitn, en “Speed” mèsst men de gahassekait, en “Body shape” as lòk schaung s laib van atletn zbischn de genetik ont s traim ont, zan leistn, en “Body” ist derklort as de performance nèt glaich ver òlla ist ober de miast no gea’ en òll atlet.

De ausstell Records bart offet plaim ver en gònze jor 2024 van eirta finz en sunta, (stunnen 10.00-18.00). De Gallerie sai’ offet ont umensist. Ver òndra nochrichtn kònn men schanug desaitn www.provincia.tn.it e www.museostorico.it .

  
Pilder gamòcht van Druckomt

Service video >  https://bit.ly/42sUDOA

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini