Mercoledì, 08 Settembre 2021 - 09:30 Comunicato 2435

Traduzione in mòcheno
Zaruckgem de kirch va Palai en Bersntol en de gamoa'schòft

Pet en pischof Tisi. Biderpau pet en zòmmhilf va de Provinz

S ist anau gòngen en Palae en Bersntol der pischof va Trea't, Lauro Tisi, ver za zaruckgem en de gamoa'schòft de kirch va de heile Maria Maddalena as de ist secket ausgarichtet kemmen. S kirchl, as schaugt as en Bersntol, de ist paut kemmen en 1500 jorhundert, ober menn lest eppas as an dokumet van 1369 aa. Durch de earstn jarder van XVI jorhundert, laischiar gabis, ist se biderpaut kemmen, ont gabichen en 1522. Ungefèr en de leistn jarder van jorhundert ist se ausgarichtet kemmen ont en 1642, s kimmp eppas keing van kirchenturm, as de dokumentn as klòffen va an pasuach van pischof. Inbende vinnt men an òlter va holz schnitzlt, gamolt ont dekoriert en 1700 ont de statue va de heile Maria Maddalena. Der tafstoa' van eartsen jarder van 1600 ist der eltest van tol.
Chiesa di Palù del Fersina [ Archivio Ufficio Stampa PAT]

En 1954 der patriarch va Venedig, Kardinal Angelo Giuseppe Roncalli, ont derno Papa Giovanni XXIII hom pasuacht de kirch. Mearer vert ausgarichtet durch de jarder van 1900, de kirch ist iaz zaruckgem kemmen en de gamoa'schòft no a graosa òrbet as mearer abia 500.000 euro kostet hòt, u'pfònkt vert unter en regiar van arkitet Giorgia Gentilini ont garift en de doin ta. De mauern umadum sai' kemmen garichtet bavai pet en bòsser as hòt se aninn zouchen de hom se vertschlècht, ont menn hòt tschbunnen sa tea' tief ausrichtn inbende ont ausbende. No groasa mia ont pet de zòmmòrbet va mearer entn s hailege haus ist kemmen ausgarichtet ont vernaiert van gònzn. An bichtige rif va vill jor gabòrtet as hòt ganutzt za hòltn ont giltn de viln ausònderst dinger van doi òrms ober bichtiges kirchl. De òrbet ist zuazolt kemmen va de Autonome Provinz va Trea't pet mear abia 300.000 euro, va de Cei durch der 8 pro tausnt ont pet opfern ont paitrong. Ka de inaugurazion ist gaben der Vice President va de Provinz va Trea't as unterstricht hòt as de kirch bichte ist ver de gamo'aschòft ver za hòltn de giltn va de kultur van Trentin. En glaiche to hòt men vergèltsgott sòk ont gagriest der pfòff don Daniele Laghi as der bart vort gea' ont en sai' plòtz bart kemmen don Romeo Zuin.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini