Mercoledì, 19 Giugno 2024 - 16:11 Comunicato 1646

Traduzione in mòcheno
S ist kemmen inngabichen ka Persn der nai sitz van Silber Plòtz

An dinst bou as de eltern lait ont de sai’na familie meing kemmen u’ganommen ont galisnt

[Mòcheno] S ist kemmen vourstellt en vraita nomitto der nai sitz van Silber Plòtz ka Persn. S hòt toalganommen der assessor en de tsunthait Mario Tonina, de viareren van integrazion sozial ont tsunthait Elena Bravi ont der viarer van distretto est Enrico Nava as hòt vourstellt de provinzal bèrk ver de tsunthait, Andrea Fontanari, Elisabetta Wolf ont Francesca Carneri as sai’ der president, de assessor en de zòmmlempolitik ont de vourstea’nerern van sozial dinst va de Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol ont nou de Elisa Bortolamedi assessor en de zòmmlempolitik va de Gamoa’ va Persn. Iaz de lait va de hoa Valzegu’ hom an nain punkt bou as de meing se pavrong de eltern lait ont de sai’na familie bou as de meing kemmen galisnt, kriang nochrichtn ont asou kennen verpessern s lem.

Der nai sitz van Silber Plòtz ist en San Pietro stros ka Persn en unter stock van toal ex-drauschaung, pahalter va de Tsunthaitbèrk ont sitzt van tsunthait distretto est. Der pltòtz ist kemmen va bea’ne vernaiert ont s sai’ kemmen spendiart ungefèr vifzentausnt euro ont der ist kemmen vertschinst umansist en de Toalgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol. Der dinst ist offet van ma’ta finz en pfinsta va um naina finz um oa’dleva en de vria; der vraita mu’ men telefoniarn va um naina finz um oa’dleva en de vria en numer 0461 519660.

«Ver za versichern s guat plaim van sistem welfare - hòt se tsòk de viareren van integrazion sozial-tsunthait va de provinzal bèrk ver de tsunthait dinst Elena Bravi - ist runt bichte hèlven de eltern lait za lòng se schaung, za bider guat plaim, za kemmen rècht òlt ont verstea’ pahenn de neat ver za kennen guat plaim en lem as men nou vour hòt. En dou vurm de reform van Welfare ver de eltern lait u’ganommen pet en provinzal gasetzt 14/2017 hòt gem en de Tolgamoa’schòftn ont en de Gamoa’ va Trea’t ont va Rovereto de naiòrbet za vongen u’ der doi nai iberschauer plòtz as hoast se Silber Plòtz, ver za versichern a guata zòmmòrbet zbischn de dinstn as nemmen drinn vil òrbetn abia: u’nemmen, lisnen, hèlven de nètzn zbischn de sozial-hilf ont de sozial- tsunthait ont, zan leistn schatzn de neat ont nemmen u’ de eltern lait».

«Zbischn de nutzn van doi nai sitz van Silber Plòtz ist der sèll van Hauskuriarn as kimmp zòmmgahenk pet de òrbetn van tirl ver za kennen de neat ont asou hèlven de eltern lait as mear noat hom za kemmen gaholven asou za meing mòchen u’vongen de dinstn. Ber sai’ sicher as de integrazion sozial-tsunthait geat turch de u’lear van sòchen as men kennt ober as miasn kemmen toalt durch de toalplatz» derklort der Viarer van distretto Est Enrico Nava.

«Der Silber Plòtz ist an lòntiberschauer van eltern lait as mear abia 65 jor hom, aukemmengaleik gèltsgott en de reform van welfare van eltern lait. Bou as der dinst schoa’ u’pfònk ist der hòt gem rèchta nutzn - ist sèll as hòt tsòk der assessor en de tsunthait ont sozial politik Mario Tonina –. S ist an guatn paispil as de lòntschòftpolitik meing enkeing gea’ en de bèlt as òlbe mear òlt kimmp ont bou as òlbe minder kinder augea’. De zòmmòrbet zbischn de mearer zòmmspiler ont s guat sai’ za u’nemmen de zeil van lait as bècksln sai’ bichtega elementn ver za paun au a gamoa’schòft as mear zuanimmp ont as noschauk en de neat van eltern lait. Ver dòs de amministrator miasn guat sai’ za stelln vour ont envire trong rèchta projektn as schaung en de zukunft ont as mòchen pesser stea’ de lait». De assessor en de sai’na padonken ver za hom augatu’ s doi tirl ka Persn, hòt gèltsgott tsòk en òlla de sèlln as nogaòrbetet hom en de doi projekt bou as toalganommen vil lait ont dinstn, bavai s bart ompòrt gem en de neat van eltern lait as sechen barn a stòrcha nètz rècht regiart.

Vroa der president va de Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol  Andrea Fontanari aa, der padonkse pet òlla de sèlln as nogaòrbetet hom ver en doi projekt ont der unterstraicht: «De inser Tolgamoa’schòft nimmp gearn u’ de moglechkait za sai’ zòmm pet de provinzal bèrk ver de zunthait ont de insern Gamoa’n ver za hèlven, envire ziachen ont versterchern de dinstn as noat sai’ en de eltern lait. Abia amministratorn ber miasn vinnen de neat ont de virm ver za gem a greasera moglechkait va lem en tsunthait en de insern stòttkear. Ber denken as der projekt Silber Plòtz Hoa Valzegu’ ont Bersntol an u’vong sai’ mu van an nain vurm za tea’ pet de eltern lait.
I hoff as der u’vòng van doi dinst sai’ mu an konkret paispil ver za tea’ au an aktivn lokalnètz, asou za meing òrbetn pet de gamoa’amministrazionen en an vurm za vinnen zòmm de riven van paitroger ver en zòmmlem ont za tea’ asou au naia integriartn ont oa’ne modeln.”

Der doi dinst mu praucht kemmen va òlla de lait va de Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol - sok Elisabetta Wolf, assessor en de zòmmlempolitik va de Tolgamoa’schòft - ont men lont inn za nemmen kontakt ont za vinnen de omportn turch en doi nai u’nemmenpunkt. Ber sai’ stolz za hom sinergi zbischn de tsunthaitdinstn ont van zòmmlem, asou za gem klora, oa’vòchega ont oa’nega omportn, as laichter gem barn en de familie ont en de òltn lait s kennen ont s drinngea’ en de dinst.

Elisa Bortolamedi, assessor en de zòmmlempolitik va de Gamoa’ va Persn hòt pet vrait tsòk: “Der doi nai plòtz as geat za vergreasern s nètz van dinstn as steat en de inser stòtt, ber sai’ vroa as men gip der richtege bèrt ont as men en hòltet en de politik ver de òltn lait, ver de caregiver ont en de sai’na familie asou za òrbetn zòmm pet òlla de figurn van lònt ont za versterchern de zòmmlem-tsunthait integrazion zbischn de dinstn ont s lònt. Ber denken as ver de stòtt va Persn ont ver en gònze lònt va de Hoa Valzegu’ s doi dinst ist a bèrtega sòch as geat en de richtung za versterchern de dinger za tea’ ver en vergreaser va de gamoa’schòft as kònnt se aunemmen de lait as schbeicher sai’.

Francesca Carneri, vourstea’nerern van sozial dinst va de Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol hòt unterstrichen de bichtekait van Silber Plòtz abia plunder ver za nemmen au de neat van lònt. “De datn as men auganomemn hòt - sok Carneri - lòng sechen as de vrogn van stòttkear sai’ nèt lai ver za hèlven en laib van lait, ober ver za gem an plòtz bou za vinnen se ont za plaim nèt aloa’ aa. Der Silber Plòtz ist en doi sinn an bichtegen plunder za sòmmeln ont ver za gem an schiab keing naia projektn as schaung en de dignitet, en de autonomi, en protagonismus, en de zòmmleminnnem, en aktiv elterkemmen ont en voursechen de schbeiregkaitn van eltern lait ont va de familia as steat en no.

Service video ont vrogn gamòcht van Druckomt

Assessor Tonina

Dott. Nava

President Fontanari

Gamoa’assessorerer Bortolamedi

Tolgamoa’schòftassessor Wolf

Nimm aro der service video kan doi link

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini