Giovedì, 20 Luglio 2023 - 16:53 Comunicato 2181

Traduzione in mòcheno
Kursn va englesch ont taitsch ver eltern, s hòt nou zait za schraim se inn

Der òrbetu’learschualdinst, dritte u’lear ont òrbetsistem va de autonome Provinz va Trea’t lòk bissn

Der òrbetu’learschualdinst, dritte u’lear ont òrbetsistem va de autonome Provinz va Trea’t lòk bissn as s hòt nou zait za schraim se inn en de kursn va englesch ont taitsch gamòcht van Ausòrbet ont Zòmmhòltplan va de autonome Provinz va Trea’t ver za gea’ envire pet en operatif Programm FSE 2014 - 2020. 
De kursn kemmen gamòcht ver de lait as nou òrbetn, as stea’ en de provinz va Trea’t, as hom zbischn de 25 ont de 59 jor ont as kennen de sproch almen van an livell A1. Der katalog pet de u’lear vourtschbinn mu’ men oar nemmen van adress www.fse.provincia.tn.it/- moglechkaitn ver de lait - sprochkatalog ver de eltern lait.

Der projekt bill as de trentinische lait kemmen za learnen òlbe mear de sprochen iberhaup s englesch ont s taitsch.

De toalnemmervrog miast kemmen gamòcht online, as de sait www.fse.provincia.tn.it, durch de aigene kredenzialn SPID (òllgamoa’ sistem va de Digital erkennkait).

Ver za bissn mearer nochrichtn as de kursn kònnt men vrong en de Multifunzionallòntschòftstruktur Ad Personam - van Umse Europa via Pranzelores, 69 - 38121 ka Trea’t en de doin òllgamoa’ offetstunnen: van ma’ta en vraita va um 8.30 en de vria finz um 17.30 nomitto - Grea’nummer: 800 163 870 - e-mail: adpersonam.fse@provincia.tn.it ont/oder kan learomtn as sai’ tschrim asn katalog.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini