Lunedì, 09 Agosto 2021 - 12:44 Comunicato 2156

Traduzione in mòcheno
Green pass: do de schòff

Untertschrim der akt no en gilt van gasetzdekret va de 23 van heibeger 2021 n. 105

De schòff n. 80 as nimmp u’ ver en Trentin aa de nain mossn ver za ibergea’ de groas noat va de krònket, no as u’ganommen kemmen ist der gasetzdektret va de 23 van heibeger 2021 n. 105.
Zbischn de naiketn de schòff sok en Provinzalomt va zivilschutz ont en Provinzalbèrk ver de Tsunthaitdinstn za kaven plinder va kontrol van grea’zertifikat Covid-19, as zòmmòrbetn kennen pet de app as s stòtt gamòcht hòt. S kemmen drinngaleik a toal verlaichtern (zan paispil ver za mòchen ringer de organizazion va naiekaitn oder òrbetn en groasa platz ont nèt pagrenzt), ont a toal derklearungen, abia de sèlln iber de òllgamoa’konkursn oder de sèlln ver de lait as òrbetn en vraibèrk; s sai’ kemmen u’ganommen de mossn as schoa’ gaben sai’ ver de pèrgschutz oder trittlnhittn aa, avai de sai’ rècht ver de krònketsituazion van moment.

Green pass, baisplòtz

  • Va de 6 van agest ver za schaung zua en de sportnaiekaitn ont en de vourstellnsticker, aa benn de hòlten se en sperreta oder offega platz, s ist noat hom der grea’zertifikat Covid-19, auser de lait as ver de elt prauchen se nèt pèlzn ont de sèlln as nèt miasn avai de hom an dokterzertifikat as de lòk sa.
  • Ver de sèlln as mòchen sport, oa’n van grea’zertifikatn Covid-19 ist noat lai ver za gea’ en de schbimmenstrukturn, en de meivernsezimmern, en de gruppsportn, en de guatstea’zentrum, drinn en de birtn van doi strukturn aa, ober lai en de sòchen as men tuat innbende.
  • S plaim de glaichen, avai de sai’ rècht ver de krònketsituazion van moment, de provinzalmossn keing en Covid as hait giltn, zòmm pet de sèlln ver en stea’ en de pèrgschutzhittn, trittlhittn ont ostelln, ont de sèlln van mini-club en de birtn aa as tschrim sai’ en de noatschòff van president va de Provinz va Trea’t va de 2 van heibeger 2021 (schòff n. 79 va de 31 van heibeger 2021).

Green pass, gelplòtz, naransplòtz ont roatplòtz

  • Ver de sportnaiekaitn ont en de vourstellnsticker en gelplòtz, naransplòtz ont roatplòtz miast men no gea’ en de verregln as der stòtt paschraip ver de sèlln platz.
  • S plaim (lai nèt de sèlln as kemmen verschoum), ver abia as gea’ de dinger en doi moment, de provinzalregln keing-Covid gilte finz iaz (schòff n 79 va de 31 van heibeger 2021).

Groasa zòmmtrèffn ont trèffn en baita platz a’ne zai’n
S kemmen tschrim laichta regln asou as laichter ist organisiarn trèffn oder zòmmtrèffn as kemmen gamòcht en baita platz a’ne zai’n (men tschbinnt en trèffn/zòmmtrèffn organisiart en parkn oder pèrngplatz oder kirchtecher/mark as kemmen organisiart en groasa platz oder en de stòttn aa .. ont asou envire), bou as s ist propre ummoglich drauschaung ont kontroliarn de lait as aninn gea’ ont semm stea’.
En doi vòll, der pauer oder der sèll as hòltet der sèll plòtz bou as bart kemmen gamòcht der trèff oder der zòmmtrèff miast oar mòchen an “Plan ver za versicher der grea’zertifikat Covid-19”, as miast kemmen schaung galòk en de Polizai oder en de sèlln as miasn versichern as de regln keing-Covid kemmen notschauk. Men miast versichern rèchta inntrittn bou as men miast kontroliarn kennen der grea’zertificat Covid-19. Drau asn Plan barts miasn drautschrim sai’ bou as s hòt an plòtz, glaim en bou as hòltet se der zòmmtrèff, en beil as pfrok kimmp der grea’zertifikat Covid-19 ver za meing intrittn. S mentsch as nèt hòt der grea’zertifikat Covid-19 ont vliacht aninn en zòmmtrèff a’ne sai’ kontroliart ist sèlber schult ont miast sèlber omport gem.

Noschaung van grea’zertifikat Covid-19 ont va de app VerificaC
Ver za schaung en no en grea'zertifikat Covid-19 en gònze lònt s hòt de moglechkait za prauchen de app APP VerificaC19. S hòt òndra moglechkaitn aa, s ist lai bichte as versichern tea' as der grea'zertifikat ist rècht gamòcht.
Der Provinzalomt va zivilschutz ont de Provinzalbèrk ver de Tsunthaitdinstn de meing schubet kaven an ettlena van doin apparatn ver sa probiarn sa en de omnt van òllgamoa', van tsunthait, van zommlem bou ver za meing annin gea' miat men hom der grea'zertifikat Covid-19, ver sa schaung benn de sai' desterer abia de app.
Ont nou, bou de stòttregl sok as ber as hòt der grea'zertifikat der miast se long kennen pet an dokument, menn sok as dos mu pfrokt kemmen lai benn s mentsch as hòt sa konntroliar bellt, sistn nèt.

Òllgamoa'n konkursn
S meing toalnemmen en òllgamoa'n konkursn lai de lait as de hom oa'n van grea'zertifikat Covid-19; ober dos giltet nèt ver de lait as òrbetn ver sa paroatn de konkursn ont de lait as drinn sai' en de kommissionen, as de gea' envire za schuang en no en sèll as ist schoa’ kemmen keing pet en “Protokòll iber abia sa tea' de òllgamoa'n konkursn” no sèll as sok de schòff van President va de provinz va Trea't va de 26 van oberel 2021.

Grea’zertifikat Covid-19 ver de lait as òrbetn oder as de hom za tea' pet de vraibellegaschòftn oder eppas asou
Abia as ist iaz de regln song as ber as tuat an iata òrbet oder as der hòt sa tea' pet de vraibellegaschòftn oder eppas asou miast nèt hom der grea'zertifikat, aa benn s de lait as taolnemmen en dinst, enveze, miasn hòm der green pass.

S plaim gilte de regln as sai' tschrim en de schòff n. 79 va de 31 van heibeger 2021 gamòcht ver de agroturistikerbèrkn, ver de tschefter ont ver en catering ver de manifestazionen:

  • Agrituristikerbèrkn: no en provincial gasètz, der agroturistiker òrbeter miast schaun za hòltn offet der birt nèt minder as 90 to en jor, ont nou de strukturn agroturistiker as gem za èssn aa, ober nèt de sèlln as sai' en de òlm, de miasn hòltn offet nèt minder as almen 200 to en jor. Ver de regln as sai kemmen gamòcht en de birthaiser ont dinstn as gem za èssn ont trinken, no en de kronketzait van Covid – 19, ver en 2021 kemmen nèt pfrok en de doin strukturn ont agroturistikerbèrkn de minderzait va offetzait va nèt minder as 90 to en jor, ont neanket de minderzait va offetzait va 200 to en jor.
  • Tschefter ont katering ver de manifestazionen festn ont sportiven  trèffn: ver sèll as keart en de manifestazionen ont sportiven trèffn kemmen nèt drinnganòmmen de tschefter ont ver en catering (bou as kimmp pfrok) , miast kemmen organisiart en sai' vurm; ober de tschefter ont der normal catering mein kemmen gamòcht en an plòtz galeik aus van plòtz bou as kemmen gamòcht de manifestazionen ont sportivtrèffn, no en de protokolln anti-Covid patschrim en an iatn sektor.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini