Martedì, 10 Agosto 2021 - 16:21 Comunicato 2169

Traduzione in ladino
Green pass: chesta l’ordenanza

Sotscrita l’ordenanza aldò del decret lege dai 23 de messèl del 2021 n. 105

L'ordinanza n. 80 perveit ence per l Trentin neves sistemes per ge fèr front a l’emergenza epidemiologica, aldò del decret de lege dai 23 de messèl del 2021 n. 105. Anter la neves l’ordinanza ge dèsc mandat al Partiment provinzièl de protezion zivila e a la Azienda provinzièla per i Servijes sanitères de comprèr aparac per controlèr la zertificazion verda Covid-19, apede l’aplicazion per fonins su app perveduda a livel statal. Vegn metù en esser ence vèlch semplificazion, per ejempie per slejierir l’endrez de evenc o ativitèdes te lesc gregn e no seré ite, e schiarimenc, desche chi dintornvìa i concorsc publics o ouc a duc chi che à na profescion o fèsc na atività de volontariat; l’é stat confermà tinùltima i sistemes de stravardament jà en esser te la uties, ajache i é compatiboi co la situazion epidemiologica de anchecondì.

Green pass, zona biencia

  • Dai 6 de aost per tor pèrt a evenc/garejèdes de sport e per i spetacoi, tant che i vegne endrezé te strutures daìte, defora o te lesc deldut a l’averta, fèsc besegn aer la zertificazion verda Covid-19, tout fora la persones che no é states toutes ite te la campagna de vazinazion e cheles che, aldò de na zertificazion medica adatèda, no les à fat l vazin
  • Chi che fèsc atività sportiva, cogn aer la zertificazion verda Covid-19 demò per l’azess a nodadoes, per fèr sport de squadra, per jir ti zentres benesser, ence delaìte de strutures de azet, demò per la ativitèdes endrezèdes daìte.
  • Vegn lascià a valer, ajache i é compatiboi co la situazion epidemiologica de anchecondì, i sistemes provinzièi en doura contra l Covid, tout ite chi stabilii per l soranet te la uties da mont, per i mini club te la strutures de azet, te l’ordinanza de emergenza del president de la Provinzia autonoma de Trent dai 2 de messèl del 2021 (ordinanza n. 79 dai 31 de messèl del 2021).

Green pass, zona śala, color pomaranc e checena.

  • Per i evenc/garejèdes de sport e per i spetacoi, te zona śala, color pomaranc e checena, vegn metù en doura la normativa perveduda a livel statal per chisc raions.
  • Vegn lascià a valer (tout fora chi che l’é stat sperlongià avisa), ajache i é compatiboi co la situazion epidemiologica en esser, i sistemes provinzièi contra l Covid en doura anchecondì (ordinanza n. 79 dai 31 de messèl del 2021).

Evenc o ativitèdes che vegn endrezà te lesc gregn e no seré ite.

Vegnarà endrezà sistemes operatives per semplifichèr e dèr l met de endrezèr evenc o ativitèdes che vegn fat te lesc gregn e no seré ite (desche evenc/ativitèdes endrezé te parches o ambienc da mont o te etres ambienc naturèi opuramenter sègres/fieres metudes a jir fora per l raion urban e c.i.), olache no l’é possibol meter a jir n control de l’azess de duc chi che podessa tor pèrt.

Te chesta situazions, l patron o l titolèr del lech olache vegn endrezà l’event o l’atività cogn enjignèr n “Pian per l control de la zertificazion Covid-19” aposta, che l cogn ge vegnir moscià, se l vegn domanà, a la Forzes de Polizìa o ai sogec enciarié de arsegurèr l respet de la normes contra l Covid, olache cogn vegnir moscià i azesc prinzipèi per tor pèrt a l’event o a l’atività, olache sarà arsegurà l control del possess de la zertificazion verda Covid. Delaìte del Pian cogn vegnir troà fora e segnà ite n’area da vejin a l’event olache se podarà ite demò co la zertificazion verda Covid-19. Ogne un che tol pèrt a l’event o a l’atività zenza zertificazion verda Covid-19 e che, a na vida consapevola, l schiva i controi ai azesc prinzipèi, l’é responsabol de sia azions.

Control de la zertificazion verda Covid-19 e aplicazion per fonin “VerificaC19”

Per controlèr la zertificazion verda Covid -19 l’é pervedù a livel nazionèl l’aplicazion per fonin “APP Verifica C19”. Vegn aboncont ametù ence la doura de strumenc de integrazion, tanche i sie bogn de arsegurèr l respet de la regoles de validazion de la zertificazions verdes.

L Partiment provinzièl de protezion zivila e l’Azienda provinzièla per i Servijes sanitères i é autorisé jà da sobito a comprèr n numer adatà di aparac spezifiché de sora, per i proèr te la strutures publiches e/o sanitères e/o sozio/sanitères olache vegn domanà la zertificazion verda Covid-19, per zertèr se i medemi i funziona più che na app per fonin.

Estra apede vegn dezidù, tel cajo che la normativa statèla la perveide che l titolèr de la zertificazion verda Covid-19 cogne desmostrèr, canche vegn fat l control, sia identità tras document de recognosciment, che chest no sie n obligh, ma dovente na sia dezijion.

Concorsc publics

L’azess ai concorsc publics l vegn ametù demò a chi che l’é en possess de una de la zertificazions verdes Covid-19; chest sistem no l revèrda l personal enciarià de la ativitèdes de concors e i membres de la comiscions d’ejam, per chi che vegn lascià a valer i sistemes pervedui dal “Protocol per meter a jir i concorsc publics” pervedù co l’ordenanza del president de la Provinzia autonoma de Trent dai 26 de oril del 2021.

Zertificazion verda Covid-19 per chi che fèsc n lurier o na profescion o se dèsc jù tel volontariat o someènc.

La normativa en esser anchecondì no la perveit avisa l possess de la zertificazion verda Covid-19 per meter a jir na profescion/lurier/atività de volontariat o someènc, chest ence tel ciamp de n servije/atività/event a chel che per tor pèrt ge vel aer l green pass.

Resta en doura ence i sistemes metui dant te l’ordinanza n. 79 dai 31 de messèl del 2021 ouc a firmes agrituristiches e arees comerzièles e restorazion per evenc:

  • Firmes agrituristiches: aldò de la normativa provinzièla, l’operador agrituristich l cogn arsegurèr che l’agriturism reste avert amancol 90 dis via per l’an, estra apede la strutures agrituristiches olache l’é pervedù de dèr fora da magnèr e da beiver, tout fora la mèlghes, les cogn arsegurèr de restèr avertes amancol 200 dis a l’an. Ma vedù la restrizions stabilides per i ejercizies olache vegn dat fora da magnèr e da beiver per ge fèr front a l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l 2021 no vegn metù en doura per la firmes agrituristiches l limit minimal de 90 dis e nience chel di 200 dis a l’an.
  • Arees Comerzièles e restorazion en ocajion de evenc e garejèdes de sport: delaìte de evenc e garejèdes de sport no vegn pervedù arees comerzièles e la restorazion (canche la é perveduda) la cogn vegnir endrezèda a na vida spezifica: aboncont arees comerzièles e ence ativitèdes de restorazion te na forma ordenèra les pel vegnir loghèdes te na spersa spezifica defora dal sedim autorisà per l’event/garejèda de sport tel respet di desvalives protocoi contra l Covid spezifics de setor.

Traduzion di Servijes Linguistics e Culturèi del Comun general de Fascia
(Traduzione a cura dei Servizi Linguistici e culturali del Comun general de Fascia)

(cdt)


Immagini