Giovedì, 25 Agosto 2022 - 12:43 Comunicato 2558

Traduzione in mòcheno
"Fest-ta": s vònk u’ der Festival va de bersntoler sproch

Trèffen, klòffen, seminarn, pasuachen asn lònt, austellungen, kunst ont musik va de 26 finz as de 28 van agest

Trong bundern ont enteress af de sproch ist bos as tea’ bill s Bersntoler Kulturinstitut pet en festival gahoasn “Fest-ta”. Der nu’m selber ist an spil va beirter, bavai de ibersetzung as bersntolerisch bill song “ta va fest”. Der festival bart se hòltn en drai to, van vraita as de 26 finz en sunta as de 28 van agest 2022 en de drai lander Garait, Vlarotz ont Palai en Bersntol.
Men bart klòffen va gschicht, leteratur ont kunst, s barn hom workshop iber de sprochen, musikkursn ont òndra naiekaitn as vil sòchen as de bersntoler sproch. Òlls en an ausòndra umbèlt aussicht.
Men vonk u’ en vraita as de 26 van agest pet en autea’trèff ont de Lectio Magistralis van professor Andrea Moro, en netz va um vinva ont a hòlbs nomitto.
Der bart u’vongen za klòffen van Dante, as verstonnen hòt as zbischen de naturaln sprochen s hòt koa’na genial sprochen: men bart envire gea’ za klòffen iber de kontemporaneische neurolinguistik.
Derno bart vourstellt kemmen de austell “"As en Bersntol. Über ein mehrsprachiges Tal in Trentino/Una valle plurilingue del Trentino", offet finz as de 20 van òlderhaileng 2022 kan Tiroler Volkskunstmuseum en Innsbruck bou as vourstellt kemmen zeichen kurza video aa pet vrong gamòcht van bersntoler kulturinstitut durch an projekt van Euregio Tirol-Sűdtirol-Trentin.
La sede dell'Istituto Culurale Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut a Palù del Fersina/Palai en Bersntol [ Archivio Istituto Culturale Mòcheno]

En sòmsta as de 27 der programm hòt vour pasuachen pet viarer ver za kennen de  archeo schmèlzòrbet, de literatur ont de kunst pet trèffen pet austelln, seminarn ont kursn iber en tema van sprochen, asn mearersprochen ont asn bersntolerisch.
En sunta as de 28, glaim en literarische be u’gahenk en schraiber Robert Musil, s hòt drai trèffen van Filzerhof: a pasuach as de interaktiveta austell iber en mearsprochen, an bèrk ver de familie herstellt van tiroler volkskunstmuseum va Innsbruck ont riftrèff nomitto pet poesi en mearer sprochen, musik ont kunst as sperrn barn der Festival.

De platz van Festival
De naiekaitn barn kemmen gamòcht en de bersntoler lander ont en de sitz van lokaln museum kan Filzerhof ont van Bersntoler Kulturinstitut. En doi bart men sechen meing de austell Klòffen, sprechen, parlare.
Durchs bersntolerische bail òlla de drai ta van festival.
Ver za derlem zan pestn de doin ta ont ver za vinnen de èsstròchtn aa, kan birtn barts hom piattn pet èssn van tol.

Vrong
Ver za nemmen toal en a toal trèffen men miast se innschraim durch de kòrtn as men konn vinnen asn programm asn doi link: https://www.bersntol.it/L-istituto/Novita/Fest-ta-Giorni-di-festa#corpo

Derzua: plakat ont programm

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

 

(cdt)


Immagini