Sabato, 10 Aprile 2021 - 13:45 Comunicato 856

Traduzione in mòcheno
Earste hilf: van oberel naia virm va zeiln

S barn kemmen derzua galeik naia zeiln va oa’s finz vinva no en schbar, derzua en de vòrm van triage

Naia virm va zeiln ver en «triage» van earste hilf, der earste moment benn as an krònken kimmp u’ganommen ont der kimmp tschazt kimmps en gem a zeil no en de noat va hilf as der hòt. Van earste to van oberel barn kemmen derzua galeik naia zeiln va oa’s finz vinva bou as (1) hòts mear noat va hilf ont (5) hòts minder noat va hilf, en de vòrm as iaz schoa’ sai’ (roat, gel, grea’ ont bais). Der bichteste zil van doi nai vurm pet de vinf zeiln ist der sèll za verpessern de earste u’nemm van krònken ont asou versichern der triage glaich abia en stòtt. Òlls s doi no en sèll as paschraip der Minister va de tsunthait en de richtung van stòtt asn spitoltriage van 2019. Der nai vurm bèckslt van viar vòrn va triage as de vinf zeiln za bòrtn glaich en gònze Balschlònt. De nain zeiln barn sai’: roat (1) , naransvòrb (2), hèllplob (3), grea’ (4) ont bais (5).
[ Ufficio comunicazione Apss]

S hòt òlbe mear lait as zua gea’ en earste hilf bavai de hom noat za kemmen untersuacht, ver dòs ist kemmen gabèckslt der vurm za meing en no stea’ mear gahasse.Ver za gem de zeiln en earste hilf ist kemmen studiart a schatz durch an infermierschatz bail der triage bou as s mentsch kimmp prok.

S ist kemmen tschbunnen za bècksln de virm va triage ont no gea’ en de stòttregln ver za verpessern s u’nemm van mentsch iberhaup benn as de noat ist bolten hoa. Der zil ist aa der sèll va versichern en gònze Balschlònt der glaiche vurm za schatzn ver de neat va hilf as de lait hom. De gea’ no en de stòttbisschòftregln mear gilte ont as sai’ mear gabiss ver za stea’ no en de lait as mear schbòch sai’ ont asou mear noat hom za kemmen no tschauck va ibereastn vort.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini