Sabato, 24 Aprile 2021 - 09:39 Comunicato 963

Traduzione in mòcheno
Coronavirus ont de dinstn van birtn ont van birtshaiser ausbende: de Junta nimmp u’ de ausrot

De Junta va de provinz va Trea’t hòt u’ganommen en sunta, bail an ausònder trèff, de ausrot ver za lòng autea’ de birtn ont de birtshaiser van ma’ta as de 19 van oberel va um vinva en de vria finz um secksa zobenz ober lai ausbende tsetzt kan tisch.
Abia as der hòt schoa’ vouraus tsòk der president Fugatti, men geat no en sèll as paschraip s gasetz va de 13 van vouder moi, iberhaup bou as tschrim ist: “Ver za gem de moglechkait en de birtschòftn za vongen bider u’ za òrbetn, ober en de glaiche zait sicherkaitn gem en de pauern ont en de klientn, de provinzal Junta mu’ paschraim ausòndra regln ver de tsunthait as nèt glaich sai’ en de sèll as sai’ patschrim en de protokolln untertschrim tzbischn Stòtt oder Ministern ont de toaln enteressiart. De doin ausòndra regln meing nèt zavil aus gea’ van doin oa’neketn ont de miasn kemmen tschazt, no abia as envire geat de kronket asn lònt, gaheart de schòftn van òrbeter ont de bichtestn sindakatn, asou ver za versichern as a toal òrbetn meing bider u’heiven, vour de zaitn as paschraim de stòttregln.”.

Iber s gasetzrom, de ausrot hòt drinn vil runt bichtega regln ver za lòng bider autea’ de dinstn ausbende ober as sicher sai’. De u’nemm va de Junta geat no en de datn bou as “s verpessern van a toal bichtegen zoachen lòng guat sechen as de kronket asn provinzallònt geat zaruck”. Iberhaup – men lest as de kòrt va de APSS zuagahenk en de ausrot – s kimmp gamerkt an Rt 0,75 asn a rechnung va 120 lait as de kronket hom as 100.000 voner; va viar bochen a toal indikatorn va de epidemi – numer van kronken ont Rt – merken as de sòchen pesser gea’, kuntschòft van regln as sai’ kemmen galeik. En de insern spitelder hòts òlbe minder lait as de schlofplatz pasetzn ont en de intensivterapi aa de situazion ist a bea’ne pesser, s ist ober runt bichte as de lait no schaung en de regln as sai’ kemmen galeik ver za lòng nèt de kronket envire gea’”.

De doin sai’ de bichtestn punkt van u’ganommenen Viarervirm as – men sok s nou a vòrt – gem a regl lai ver en dinst en ausbende ver de birtn ont de birtshaiser as gem aus za èssn ont za trinken van an iata schòrt:

 • offetzait va um vimva en de vria finz um sechsa zobenz pet dinst kan tisch ausbende;
 • s ist en ausbende an plòtz as mindestn en drai saitn offet ist ont as a dòch aa hom mu; s meing hom zai’n, plea’der, base ont endlecha ver za grenzn de platz aa, ober de meing nèt heacher sai’ va nai’sk cm ont de meing nèt auhòltn de luft;
 • kan tisch meing nèt mear abia viar lait stea’, auser benn de zòmmlem;
 • de tischer miasn ausgaleik kemmen en an vurm za versichern as de lait mindestn an metro aus en ònder stea’ meing kan tisch ont zbischn de tischer. De meing glaimer stea’ benn s hòt grenzn van an iata schòrt as versichert za hòlten au s enviregea’ va de krònketn, oder benn de lait nèt gamiast sai’ za stea’ ausenònder (dòs geat no en verstea’ van lait);
 • kan bank mu men òlbe nou nèt èssn ont trinken, ausbende aa nèt;
 • men mu nèt buffet organisiarn;
 • de lait as òrbetn en de birtn miasn prauchen de schutzlòrf ont de miasn se baschn de hent pet igienizzanti vour za gea’ kan tischer;
 • de òndern lait miasn u’leing de schutzlòrf òll vòrt as de sai’ nèt tsetzt kan tisch;
 • men mu nèt mear abia a stunn ont a hòlba kan tisch plaim;
 • ka de kassa miasn sai’ plinder as grenzn der plòtz; men miast laichtern s elektronese zoln ont benn s ist moglech kan tisch;
 • men miast nogea’ en de regln van putzn ont disinfettarn de platz, ont men mu nèt prauchen plinder as biderpraucht kemmen meing benn de nèt disinfettart kemmen. Ver de menu men miast schaung za laichtern de sèlln online avn cellulare, oder paroatn menu plastifiziart ont as meing disinfettarn kemmen meing, oder sistn van sèlln za bèrven vort;
 • ausbende miast men aa plinder leing ver za disinfettarn de hent en mearer platz aa, en ingòng ont kan keireger aa, ont de barn mearer vert en to putzn kemmen gamiast;
 • men miast guat informiarn iber de virm za hòlten au de krònket, ont de miast verstendlech sai’ ver òlla;
 • de dinger as tschrim sai’ en schòff va de 15 van heibeger 2020 (de schutzvisiera stòtt de schutzlòrf en de ausbendege platz, de zaitungen, de spilnaiketn as nèt versichern meing de disinfezion) sai’ nèt derlap;
 • de ausbendegen platz barn bider miasn kemmen organisiart en an vurm za versichern as de lait kennen aninn gea’ ont as de kennen se meivern a’ne sai’ zavil zòmm ont za versichern s ausonder stea’ almen van an metro zbischn de klientn.

S autea’ van dinstn en de ausbendegen saitn bècksln nèt de regln as schoa’ sai’ ver de birtshaiser, ober de kemmen galeik derzua. S plaim gilte de dinstn ver de birtshaiser as schoa’ en doi moment sai’, aa de sèll innbende van lokaln as gem aus za èssn aa.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini