Martedì, 18 Gennaio 2022 - 10:50 Comunicato 119

Traduzione in mòcheno
An ausòndra programmazion gamòcht ver de storische sprochminderhaitn van Trentin

Asn sender 602 History Lab ont hl.museostorico.it va de 20 finz as de 28 van genner 2022

An ausòndra programmazion gamòcht ver de storische sprochminderhaitn van Trentin – de zimbern, de ladiner ont de bersntoler – bart kemmen schaunggalòk va de zboa’sk van genner finz as de òchtaontzboa’sk van genner 2022 asn digital sender 602 History Lab ont en streaming asn hl.museostorico.it.
De Fondazion Museum va de gschicht van Trentin, pet an ausòndera oa’nekait pet en Dinst ver de Sprochminderhaitn ont europeische audit va de autonome Provinz va Trea’t, hòt zòmmgaleik an ettlena audiovisivi gamòcht ver de doin drai gamoa’schòftn ont ver de sai’ gschicht. Iberhaup barn sai’ drai trèffn van programm “I LAB” as lòng sèchen der identikit van zimber, ladiner ont bersntoler Kulturinstitutn ont vifzen trèffn – vinva ver òll gamoa’schòft – van “A pilt a gschicht”, as durch a storische pild gem de moglechkait za mòchen a roas en de zait: an vurm ver za lòng kennen de praich ont de tròchtn va de gamoa’schòftn as va jorhundertn en Trentin klòffen a sproch as s ist nèt s balsch.
La famiglia Jòckln immortalata da Günther Thien nel maso di Fierozzo/Vlarotz Auserpèrg (Anni '60) [ Archivio Istituto Culturale Mòcheno / Bersntoler Kulturinstitut]

“I LAB”, pet an trèff gamòcht ver an iata van drai storische sprochminderhait gamoa’schtòftn, gep zaruck, durch vrong ont pilder, an identikit van zimber, ladiner ont bersntoler Kulturinstitutn. De Institutn sai’ tsechen abia s “haus” van voner van minderhaitn: kennen sa ist an vurm ver za bissn eppes mear va de gamoa’schòft. I LAB ist an programm gamòcht va de Fondazion Museum va de gschicht van Trentin, zòmmgaleick va Busacca Produzioni Video.

De vifzen trèffn va “A pilt, a gschicht” derzeiln durch an òlts pilt, eppes ausònder va de doin gamoa’schòftn. Durch de zaitn vergòngen ont de zaitn va hait kònnt men sechen abia as de platz, de praich ont de òrbetn gabèckslt sai’. “A pilt, a gschicht” ist an programm gamòcht va de Fondazion Museum va de gschicht van Trentin, zòmmgaleick va Motion Studio.

Derno de ta, de titln ont va bos as de klòffen de trèffn en programm:

En pfinsta as de 20 van genner um 21 ont um 22.30
I LAB: BERSNTOLER KULTURINSTITUT
En doi trèff van Bersntoler Kulturinstitut men klòfft van òrbetn ont van projektn ver de sproch, van museum ont van ausstellung. S ist kemmen pfrok za klòffen en viarer Mauro Buffa ont en president Luca Moltrer, en de sprochuntersuacher ont president van bischòft Komitat Federica Ricci Garotti, en de u’stellte abia konservatorer Claudia Marchesoni ont en learoperator Simone Maistri.

En vraita as de 21 van genner, um 21 ont um 22.30
I LAB: KULTURINSTITUT LUSÉRN
En doi trèff men geat ka Lusern, a pèrglònt as ungefer 1300 metre va heachekait ver za kennen der Kulturinstitut Lusérn ont de gschicht va de sai’ gamoa’schòft as nou klòfft a taitscha sproch. S Institut miast bèrt gem en de doi sprochgschicht ont a miast schitzn ont unterstitzn de etnografische ont kultural pahalter va de gamoa’schòft va Lusérn. Pet de vrogn en viarer Willy Nicolussi Paolaz, der kultural zòmmòrbeter Fiorenza Nicolussi Castellan, der vourstea’ner en de nochricht Stefano Nicolussi Castellan Galeno ont de kultural zòmmòrbeter Valentina Nicolussi Castellan.

En sòmsta as de 22 van genner um 21 ont um 22.30
I LAB: ISTITUT CULTURAL LADIN
En doi trèff kimmp men za kennen s Istitut Cultural Ladin “Majon di Fascegn”.
S Institut, en sai’ sitz ka Giovanni di Fassa, ist a bichtega figur ver de gamoa’schòft, ont derzua regiart a bibliotek aa ont an bichtegen arkif va gschicht, literatur ont letrattn. En Institut ist u’gahenk der Museo Ladino di Fassa as òrbetet vil pet de sòchen as der zoacht ont pet de leardinstn: s hòt didaktische naiòrbetn, laboratorn ont ring avn lònt. S ist an museum as hòt mearer sezionen en tol. Pet de vrogn en de viareren Sabrina Rasom, en de vourstea’ner en de bibliotek, Alberta Rossi, en de konservatoren Daniela Brovadan ont en de vourstea’ner van leardinstn Martina Chiocchetti.

En ma’ta as de 24 van genner, um 12 ont um 19
AN PILD, A GSCHICHT: AUSÒNDERTRÈFF VER DE SPROCHMINDERHAITN
Earste trèff: S heacheste heib van Dolomitn.
Zboate trèff: A zimber insel avn altipiano.
Dritte trèff: de taitsch schual va Palai en Bersntol

En eirta af de 25 van genner, um 12 ont um 19
AN PILD, A GSCHICHT: AUSÒNDERTRÈFF VER DE SPROCHMINDERHAITN
Viarte trèff: de bersntoler krumer: hòndler ont roaser
Vinfte trèff: S groas vaier va Lusern
Seckste trèff: De ladiner vosnòcht

En mitta af de 26 van genner, um 12 ont um 19
AN PILD, A GSCHICHT: AUSÒNDERTRÈFF VER DE SPROCHMINDERHAITN
Simte trèff:der schitznpau va Lusern ont s Groas Kriag
Òchte trèff: de opzionen en Bersntol
Nainte trèff: Der biderpau va de schutzhitt Contrin

En pfinsta af de 27 van genner, um 12 ont um 19
AN PILD, A GSCHICHT: AUSÒNDERTRÈFF VER DE SPROCHMINDERHAITN
Zeichente trèff: Aussicht as Moena
Èlfte trèff: De hittn van Bersntol
Zbelfte trèff: De schualn va Lusern

En vraita af de 28 van genner, um 12 ont um 19
AN PILD, A GSCHICHT: AUSÒNDERTRÈFF VER DE SPROCHMINDERHAITN
Draizente trèff: der pitz pet de fuselli, a tròcht va jorhundertn
Viarzente trèff: Musil ont s Groas Kriag en Bersntol
Vinfzente trèff: De tròcht van koskrittn en Fassatal

De trèffen barn spilt kemmen af History Lab, kanal 602 van bèltdigital ont en streaming af hl.museostorico.it

En de glaiche zait men bart de program avn youtube kanal va de Fondazione Museo storico del Trentino sechen meing: youtube.com/museostorico

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
(Traduzione a cura dello Sportello linguistico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol)

(cdt)


Immagini