Martedì, 02 Aprile 2024 - 17:49 Comunicato 689

Traduzione in mòcheno
Der asesor Marchiori trèfft se pet de Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol ver za klòffen van haus

[Mòcheno] “Hait sai ber ka Persn bou as ber hom klòfft van tema van haus zòmm pet de Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol; ober sai’ asn lònt ist a sòch as ber belln tea’ zòmm pet òlla de Tolgamoa’schòftn, ver za kennen de problem ont asou vinnen zòmmpintn. Zbischn de temen mear bichte, a toal ausònder ont glaich ver vil, sai’ de sèlln van miasn de haiser lòng, de moglechkait za vernaiern de òllgamoa’haiser as lar sai’, ont envire trong de politik ver de za gem ompòrtn en de jungen ont en a gamoa’schòft as bèckslt ont as elter kimmp ont enkeing gea’ en de familie asou as de meing kinder hom. Bail de doi legislatur men bill trèffen de Tolgamoa’schòftn ont de Gamoa’n bavai de Provinz bill glaim sai’ aupaun hilf”: der provinzalasesor en de politik van haus, en pahalter, ont  en de òllgamoa’pahalter ont mòchen kennen de autonomi, der Simone Marchiori tuat asou zòmmsetzn der trèff as hòt se gahòltn en eirta as de 26 van merz en sitz va de Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol bou as s ist gaben der president Andrea Fontanari ont der Gabriele Dallapiccola der toalnemmer va de Junta va de Tolgamoa’schòft as kennt se aus va òllgamoa’haiser, zòmm van viarer van dinst as no stea’ en doi sòch. 
confronto con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol [ Archivio Ufficio Stampa PAT]

Der president Fontanari sok as der doi ist an bichtegen trèff ver za klòffen van tema van vonen, as toalmòcht van hilfplan as s ist kemmen u’ganommen van a kurza zait va de Tolgamoa’schòft, ont en de problem as kearn en de stòttn ont en de telder aa, bavai s ist bichte vinnen haiser za gem en de lait as noat hom ont tschbinnen en de verkearmittln ont zòmmpintn vinnen zbischn de strukturn. De gamoa’schòft, hòt derklort der Fontanari, ist noch za bòcksn ont s haus ist an tema as zuakeart en vil lait, junga ont eltern aa.
Der Gabriele Dallapiccola hòt unterstraicht der problem van hoachen kòstn van elektresch as hòt gahòt en de doin leistn jarder. Bail der trèff hòt men klòfft van vonungpahalter as asn lònt sai’ ont en de naiekaitn as de Tolgamoa’schòft hòt gatu’ ver za gem ompòrt en de lait.

Ver sèll as hòt za tea’ pet de òllgamoa’paupahalter ont s problem va ber as nèt zolt der zins finz za kemmen vorttschickt va haus, der asesor Marchiori hòt unterstrichen as men hòt u’ganommen za prauchen an vurm avn gònze provinzallònt pet en beil as men geat za schatzn de dinger za tea’ as mear rèchet sai’ ver de lait as birkle en a groasa noat stea’.

Der asesor hòt gadenk abia as bichte ist ver za gem omport en de neat van a haus, biderbèrtgem en de haiser va de òllgamoa’pahalter as nèt pasitzt sai’ asou za meing sa bider gem en de lait as s rècht hom za kriang sa.
Ver dòs de Provinz bart envirtrong zboa aosschraibungen as “booster” gahoasn kemmen, ver za unterstitzn s biderbèrtgem.

“Men schatzt - hòt tsòk derzua Marchiori - za gem òndra paitroger ver za biderpaun sèll as ist ont ver za kaven nais”.

Pet Itea, hòt derklort der asesor, men ist no za schatzn de haiser as, ver bou as de galeik sai’, meichetn praucht kemmen en òndra ont naia virm. Zbischn de plinder as men no ist za schatzn, hòt derzua tsòk Marchiori, ist der zòmmlem housing, der sèlberbiderpau van haiser, virm za unterstitzn de lait za verzinsn de haiser, verlaichtern der lauf ver za gem aus de òllgamoa’ haiser, paitroger ver za kaven ont ausrichtn s haus ver de jungen. “Pet de kollegen va de Junta Gottardi ont Tonina - hòt derzua tsòk der asesor Marchiori - ber barn drautschbinnen za òrbetn en de òltstòttn ont abia za gem aus de strukturn en de lait as mear noat hom”.

Vourtrog en asesor Marchiori

Vourtrog en Andrea Fontanari

Oarganommen

Link ver za nemmen aro ont vourtrogn
https://drive.google.com/drive/folders/11t0mq7tQTEgSO6SprD561P7wlHmuAATC?usp=sharing

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini