Lunedì, 15 Gennaio 2024 - 10:03 Comunicato 60

Traduzione in mòcheno
Der projekt va sproch interkultural obècksl zbischn Tirol ont Trentin vaiert de 20 jor

Van 2001 de learer as hom toalganommen sai’ en 500

[Mòcheno] Vour zboa’sk jor der Tirol ont der Trentin hom u’gaheift an obècksl projekt zbischn de learer van earstn schualn van zboa lander, pet en zil za vongen u’ naia zòmmòrbetn aus de grenzn. Der projekt bill nèt lai mòchen kennen de sprochen, ober hèlven s obècksln se van pedagogische, u’lear ont metodologische nochrichtn. S doi ist a schea’s ding gaben: va semm hom toalganommen vinfhundert learer, vil van doin mearer vert bail de doin leistn jarder. De vouder boch, bail der 20° jorto van programm, kan Tiroler Bischòft U’lear Institut  ist kemmen gamòcht an zòmmtrèff zbischn draisk learer van Tirol ont van Trentin, ont nou va de Tirolerschualviarer ont van Omt va programmazion ont organizazion van u’lear dinst va de autonome Provinz va Trea’t.
“S ist der earste trèff as mòcht u’vòngen ver en doi jorschual aa en a vèrr zòmmòrbet zbischn de learer, as barn asou de moglechkait aa hom za meing gea’ en de schualn van doin zboa lander. Bail s mu’net van moi bart se hòltn an riftrèff en Trentin, bou as barn toalnemmen de derstelltn van zboa schualn va Innsbruck” derklort de vicepresident ont u’lear asesor va de autonome Provinz va Trea’t Francesca Gerosa. 
“Der Trentin hòt untertschrim a toalnemm en an projekt as gip de moglechkait en de learer ont en de studentn za meing se ausklòffen ont sai’ an paispil ver de zòmmpint schoa’ u’gaheift pet en Tirol as schelltn sai’ a schea’na zòmmòrbet aus de grenzn”, hòt er tsòk der president va de autonome Provinz va Trea’t Maurizio Fugatti.
Aula scolastica

Prope vour a por to de Autonome Provinz va Trea’t hòt kriak der jo van President van Ministerrot ver za vernaiern der protokoll ver za trong envir der projekt van zboasprochegen klassen van Schualinstitut Trea’t 2, as schaut vour va lònka zait za hom tirolerlearer ka de schual va Cognola.

Bail en 20. jorto va obècksl Tirol-Trentin, der President van Euregio Arno Kompatscher paschraip de Euroregion abia der perfekt rom ver an sellen projekt: “Va zboa’sk jor der obèckslprojekt gip de moglechkait za trong envir s zòmmòrbet zbischn de lender pet learer ont schualn. De doi zòmmòrbet, de doi learòrbet, bou as gschicht, kultur ont identitet, ober der trèff van sprochen van Euregio aa, spiln a bichtega òrbet, gem an paitrog ver za leing zòmm der Euregio ont ver za mòchen envirgea’ s prozess va europeische integrazion.”

Der governator van Tirol, Anton Mattle hòt se aa gratuliart ont hòt unterstrichen de bichtekait van doin learprojektn zbischn de lender: “Durch de sproch-, sportiv-, ont kulturaltrèffen, de schualer ont de learer hom de moglechkait za verbaitern de aigene kultural identitet ont za verstea’ de gschicht. Dòs tuat unterstitzn de europeische o’nung en lònka zait ont paroatet de jungen za lem en de europeische region”.

Lear durch de grenzn
Der obèckslprojekt hòt abia rif za verbaitern de sicht van learer ont van studentn, asou as de kemmen za kennen de learvirm va peada de saitn van Brenner. S glaiche ist ver de interkulturalumbècksln, as song billt kennen de praich ont de tròchtn. De temen van vourder schualjor ont van sèll en gòng zoachn as klòfft kimmp va bolten dinger: men geat van kennen de gschichtn ver kinder finz en de noatdinstn.

Cornelia Hagele, Learminister van Tirol, unterstraicht as bichte ist obècksln se ont zòmmòrbetn, iberhaup en learraum: “Hom kontaktn iber de grenzn ont hòlten personalverpintsai’ bichtega elementn van a lebeta partnership ont bèrtega paitroger en de zòmmòrbet va de europeische region van Tirol-Sudtirol-Trentin. De europeische integrazion vònk u’ pet de insern kinder, ont iberhaup va de lear.”

Der obèckslprojekt Tirol-Trentin
En schualjor 2001/2002, de zòmmòrbet ist u’pfònk kemmen van Tirolerlearomt zòmm pet en Tirolerprovinzalschualviarer ont van Learomt va de Autonome Provinz va Trea’t. Der gasetzgrunt ist paut kemmen pet an protokoll zbischn de zboa lender. Ver de trentiner meing toalnemmen en program learer va taitsch va de earsteschual ont va de zboateschual. En Tirol meing toalnemmen en program òlla de learer as en de pflichtschual learnen (earsteschual, mittlschual, politechnike ont ausònderschual) ont as balsch kennen.

De learprojektn van Euregio
Auser en obèckslprojekt zbischn Tirol ont Trentin, s kemmen unterstitzt òndra learprojektn drinn en de europeische regio: zan paispil, der konkurs “Euregio mòcht schual” lòk de moglechkait en de studentn zbischn de 7 ont de 14 jor za nemmen toal ont aktivòrbetn en de zòmmòrbet zbischn de lender. De jungen zbischn de 16 ont 19 jor meing kennen de kultur, de sproch ont de gschicht van sitzn van Festival va de junghait van Euregio.

Men mu sechen òlla de projektn en raum van learnen ont va de untersuach af de websait van Euregio:
https://www.europaregion.info/it/euregio/progetti/istruzione-ricerca/

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini