Venerdì, 15 Settembre 2023 - 14:55 Comunicato 2642

Traduzione in mòcheno
De Kulturbèlt: musik, kino, teater ver gamòcht ver de familie

De familie meing vourstelln de vrogn va de 15 van leistagest finz as de 31 van schanmikeal 2023

Der “Kultural voucher” ist an projekt va de autonome Provinz va Trea’t, gamòcht van dinst ver de hilfpint zòmm pet en kultural zentrum dinstn Santa Chiara. De iniziativ ist gabellt va de Provinz ver za hèlven de familie as noat hom za zoln de kostn ver za mòchen de kulturaln kursn van kinder (musik, kapelle, kori) ont s intritt ver en kino ont ver en teater. Der projekt hòt vour za gem an paitrog ver de familie as hom kinder as nou nèt hom òchzen jor ont as kriang s A toal ont ver de familie pet mearer kinder (as hom drai oder mearer si’) as kriang s B1 toal van Oa’zege provinzal hilfgèlt ver za kriang de kultural dinstn (musik, kino, teater ont laianspil) ver de jarder 2023/2024.

Der projekt ist toalt en zboa: “Musik/kapelle Musik/Kori schualn” ont “Teater/Laianspil/Kino”. De vrong van familie ver za kriang der paitrog miasn kemmen vourstellt en kultural zentrum dinstn Santa Chiara va de 15 van leistagest finz as de 31 van schanmikeal 2023. Der kultural voucher kimmp gem en òll kinn unter de òchtzen jor, aa benns ibergem, ont ver an oa’zegen kurs tschèrlt bail de vrog. Nou, zbischn sèll as kimmp pfrok en de familie, ist sèll za hom de familienkòrt “EuregioFamilyPass” as gip mearer hilf ver za hom dinstn en de familie bou as hòt kinder as hom minder abia òchtzen jor ont as lem en de provinz va Trea’t.

Bos as gip der kultural Voucher:
1) ver de intrittkòrtn ont ver de tauerintrittkòrtn van kino euro 100.00 (carnet), gamòcht va 25 zeitler as giltn euro 4.00;
2) ver de intrittkòrtn ont ver de tauerintrittkòrtn van teater ont van laianspil euro 16.00 (carnet), gamòcht va 40 zeitler as giltn euro 4.00. De carnet meing kemmen praucht, van jungen, van mitthèlver van jungen (zan paispil de eltern, de none, de kusinen oder de vrai’t van kinder finz en dritte grad);
3) ver de musik schualn, ver de musik kapelle ont ver de kori der kost va euro 400,00 ver òll kinn as hòt minder abia òchtzen jor gilte za kriang der paitrog, finz der 50% van kost as de familia miast zoln.
De voucher miasn kemmen praucht vour der 31 van schantònderer van jor derno as s ist kemmen u’ganommen de lista.
De virm ver za vourstelln de vrog va paitrog sai’ de doin do untn tschrim:
a) trong de vrong kan kultural zentrum dinst Santa Chiara, en Via S. Croce, 67, ka Trea’t;
b) schicken durch telematische mittln (pec:agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it);
c) schicken an raccomandaretn priaf A/R en de Agenzia per la coesione sociale pet sitz en Via Giuseppe Grazioni, n. 1, 38122 (TN).

Ver òndra vrong:

- Dinst ver de hilfpint, Omt van Politik ver de Familie - Via Grazioli n. 1 - 38122 Trento
Tel.: 0461/494059; e-mail: francesca.tabarelli@provincia.tn.it;
www.trentinofamiglia.it.
- Kultural zentrum dinstn Santa Chiara -  Via S. Croce, 67 - 38122 Trento. Tel.: 0461/213834; e-mail: verycult@centrosantachiara.it.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini