Martedì, 09 Aprile 2024 - 16:00 Comunicato 754

Traduzione in mòcheno
Pet en bando “Òrbetn ont zòmmlem”: haus (pet 100 euro as mu’net) ont an òrbet ver òcht junga

S hòt zait finz as de 30 van oberel 2024 za stelln vour de vrong

[Mòcheno] Der bando bill hèlven de jungen za gea’ vort va hoa’m ont asou u’vongen za sai’ sèlbstende. De earste edizion bart se hòltn ka Scurelle. Der projekt hòt abia zil der sèll za gem de moglechkait en òcht junga za lem zòmm en a haus ver 24 mu’netn ont zoln hundert euro, oder bea’ne mear, as mu’net. Derzua, gèltsgott en de partnership pet de òrbetbèrk, barts moglech sai’ za laichtern de trèffn zbischn sèll as de jungen kennen tea’ ont bou as de dinstn noch sai’ za suachen u’stelltn. Durch de naiòrbet “Òrbetn ont zòmmlem” der provinzaldinst bill verlaichtern en de jungen s sèlbstende kemmen zbischn de 18 ont de 35 jor, as ver sozialn-birtschòft oder kultural sòchen, tea’ sa hòrt za aushengen se van sai’na familie. De zaitn ver za mòchen de vrong sai’ kemmen verlengert finz as de 30 van oberel 2024.

“Billst vort gea’ va hoa’m, sai’ sèlbstende ont zoln 100 euro as mu’net? Ont asou vinnen òrbet? Ist an entra’m? Na, s ist boret! Nimm toal en bando “ Òrbetn ont zòmmlem” ont gib u’vòng en dai’ zukunt!”. De doing de beirter as u’heiven de verbung van projekt as bart se hòltn en de gamoa’ va Scurelle. Der bando sperrt se as de 30 van oberel 2024.

Iberhaup, der projekt gip de moglechkait za prauchen a vonung pet sim zimmern pet aigena keirecher ont zòmmplatz, as sai’ va de Gamoa’ va Scurelle, gem umensist en de Òllgamoa’bèrk ver de Dinstn en Mentsch va de Bur. De Apsp hòt tschbunnen za lòng prauchen de vonung ver za gem a sozialhilf ont a birtschòfthilf  ont asou gem lem en de òllgamoa’pahalter as sistn kemmen nèt praucht. De drauschauer va Zòmmlem sai’: De Socialzòmmholtbèrk, de Òrbetbèrk va de autonome Provinz va Trea’t, de Gamoa’ va Scurelle ont de Òllgamoa’bèrk ver de Dinstn en Mentsch va de Bur.

Der projekt bill nèt lai as de jungen sèlbstende kemmen, ober der bill versterchern s sozialgèltmillt asou as de gamoa’schòft pesser steat ont asou hom a schea’ners lòntschòft. De aigenhait van Zòmmlem ist aa de sèll za opfern stunnen ver za gem hilf umensist en bem as noat hòt an bèrt bolten stòrch ver en Trentin. Der bando hòt vour za opfern zeichen stunnen as mu’net en bem as noat hòt va hilf. De jungen toalnemmer barn miasn hèlven de gamoa’schòft pet òrbetn as mòchen pesser stea’ òlla.

Der doi projekt as gip a vonung laischiar umensist hòt nou der zil za hom za tea’ direkt pet de òrbetbèlt, durch de zòmmhilf va de Òrbetbèrk, as bart gem de moglechkait za meing probiarn naia autonome beng ver an òrbetbòcks ont nou ver a birtschòftbòcks ont a sozialbòcks.

VER ZA BISSN MEAR:

Telefon:  0461/754123

e-mail  info@apspborgo.it

www.trentinofamiglia.it

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini