Mercoledì, 10 Maggio 2023 - 14:48 Comunicato 1302

Traduzione in mòcheno
"Window to the sun", iaz der Euregio hòt s sai’ òllgamoa’ liad

Tschenkt van Tirol en Euroregion, de bart kemmen gagaikt ver en earste vòrt ka Ala bail der trèff va de 13 van moi

A geschenk van Land Tirol ver en 25° jorto van Euregio Tirol-Südtirol-Trentin, ver za unterstitzn durch de musik de zòmmhilf aus de stòttmòrchn: iaz ist boret s austoal va de kapelle va plosstrumentn van Euregio ont iber 500 musikkapellen va de Euroregion ont tausntn musiker van musikschualn barn de moglechkait hom za spiln a liadl as òlla kennen en de gamoa’schòftn ont stòttn en hèrz va de Europa. S liad bart ver en earste vòrt va de sinfonikkapelle va plosstrumentn va de tiroler musikkapelle va Wilten spilt kemmen, bail en Fest van Euregio as se hòlten bart ka Ala as de 13 van moi as kimmp, turch en de innbaich en Piazza San Giovanni.
De a’nung van Euregio Tirol-Südtirol-Trentin ist augòngen en 1998, pet en rif za unterstitzn de zòmmòrbet iber de grenzn ont za versterchern de kulturalidentitet van stòttkearn van drai lander: zbischn de bolten kulturalsòchen van leistn 25 jor unterstitzt ont enviretrong va de Euroregion hòt pfalt a liad, an a’nung as schoa’ der kapitan van Tirol Günther Platter stòrch enviretrong ont unterstitzn gabellt hòt ont as gamòcht kemmen ist gèltsgott en osterraicher komponist as bèltkennt ist Thomas Doss. En de kunstòrbet “Window to the sun” der autor hòt unterstrichen der gschichtlege nètz zbischn de lender van Euregio pet en zòmmleing en an ausònder vurm drai volkskanzandler as sa derstellt: "La Montanara" ver en Trentin, "Wohl ist die Welt so groß und weit“ ver en Sudtirol ont "Das Schönste auf der Welt“ ver en Tirol.
La banda musicale cittadina di Wilten, Innsbruck [ Archivio Stadtmusikkapelle Wilten]

Thomas Doss ist en 1996 en Linz augòngen ont hòt galeart, kan Konservatorium Bruckner, za spiln de posaune, za schraim liadler ont za viarn a kapelle, ont derno hòt der nou baiterstudiart kan Mozarteum va Salzburg, ka de Universitet va Musik va Wien ont kan Konservatorium va Maastricht. En 1987 der hòt gabungen der Konkurs ver Kapelleviarer va de “Wiener Kammerorchester” ont en jor derno der hòt u’gaheift abia viarer kan “Konzerthaus va Wien”. Pet 23 jor der ist auganommen kemmen va de Stòttsinfonikorkester va Quedlinburg abia jingeste kapelleviarer va Taitschlònt. De sai’ òrbet ist gamòcht va lirikòrbetn, kapelleòrbetn, kòmmermusik, koralòrbetn ont solistnòrbetn ont abia kompositor ver sinfonikorkester va plosstrumentn ont de kapelle va plaichplosstrumentn, Doss ist oa’n van mear tschuacht af de bèlt kemmen. Professor va kapelleviarer kan Konservatorium Claudio Monteverdi va Poazn van 2011 finz en 2016, Doss òrbetet nou òlbe abia richter ont der ist runt guat tsechen en bolten konkursn.

De stòttmusikkapelle va Wilten nimmp der nu’m van elteste kroas va Innsbruck, Wilten, as vinnt se en sud va de stòtt, unter en Bergisel, raich va gschicht ont tròchtn. S augea’jor va de kapelle ist dokumentiart en 1650 - semm de ist nou oa’na van kirchkapellen gamòcht en de sèll zait. Bail de pagreimes van Andreas Hofer, en 1823, s hòt lai 13 musiker gahòp, ober hait s hòt 65 lait as vrait hom ver de musik ont as de kemmen van an iata schòrt mentsch. Derno van zboate bèltkriag, de kapelle ist scheket groas kemmen zòmm pet en viarer Sepp Tanzer, as der sa kennen hòt gamòcht en gònze Osterraich ont en auslònt ont der hòt sa gabèckslt en a sinfonikorkester va plosstrumentn. Pet de Kapellmeister Michael Stern, Hans Toifl, Peter Kostner ont Raimund Walder, as viart de “Wiltener”sait en 2020, de stòttkapelle va Wilten ist kemmen an paispil ver de osterraiche musik ver plaichstrumentn. Auser en gaing bail naikaitn va de kirch oder va de gamoa’schòft, der langeskonzert (“Wilten Festival”) ont de “Vaierbèrke va musik ver plosstrumentn” zbischn de jarder sai’ de bichtestn momentn ver de doi groas sinfonikorkester va plosstrumentn.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini