Venerdì, 19 Aprile 2024 - 12:07 Comunicato 853

Traduzione in mòcheno
Euregio Jungasuacherprais 2024, offet de zaitn ver za vourstelln de vrong asn tema va de artifizial intelligenz

S ist schoa’ de 13^ edizion, der kimmp zuazolt van Hòndl ont Industria Zimmer van Trentin, Südtirol ont Tirol

[Mòcheno] “Artifizial intelligenz en Euregio” ist der tema van Euregio Jungasuacherprais 2024, haier en de draizente edizion ont zuazolt van Hòndl ont Industria Zimmern van Euregio Tirol-Südtirol-Trentin.
De jungen suacher van drai lander meing se u’mèlln finz as de 15 van moi durch a online vrog. Men miast drau leing an abstract as englesh asn suach dokument. De òrbetn miasn enteressiarn se va bischòft ont naturalbischòft, van rècht, van u’lear ont van mentschbischòft, van technikschebischòft, van naturalbischòft ont van medizin.
An auskenneta kommission vourpfiart van president va de Vrai Universitet va Poazn bart ausserschaung de pestn projektn ont gabingen van jungen suacher barn kemmen inngalònt as de 17 ont as de 18 van agest, bail de Ta van Tirol van europeische Forum va Alpbach, za vourtrong de sèlbern òrbetn ont austoaln se de ideen pet òndra bisschòftn auskenneta lait ont politiker leader.
S meing se u’mèlln de jungen suacher as hom minder abia 35 jor (augòngen vour de 16 van agest 1989) as òrbetn en de universitet, oder ouberschualn oder suachinstitutn van Euregio, oder en de universitetn, ouberschualn ont suachinstitutn va de gònze bèlt as kemmen van Euregio.

Ver en president van Euregio ont va de autonome Provinz va Poazn der Euregio Jungasuacherprais ist an schea’n zil ver en Euregio Tirol-Südtirol-Trentin: anauhòltn de òrbetn van jungen en an sektor abia der sèll va de suach ist runt bichte ver de zukunt ont de lander ist van a bail as de noch sai’ za trong envire. Derzua der tema ver en beil as de jungen suacher sai’ kemmen gariaft za untersuachen haier bart lòng sechen s sai’ kennen vernaiern, de artifizial intelligenz gip nou mear bèrt en Prais.

Ver en president va de autonome Provinz va Trea’t der Prais gip bèrt en de jungen suacher bavai s ist a moglechkait za verpessern de nain virm za gea’ enkeing en de naiekaint as de lòntschòft vinnt se vour. Unterstitzn s obècksln se ont s kennen de ideen aus de grenzn ist gabiss an rèchtn vurm za tea’ sèll as s ist kemmen garotn bail der G7 as hòt se gahòltn ka Trea’t vour a kurza zait propre asn tema va de artifizial intelligenz. Men bintscht as de jungen sai’ enteressiart za nemmen toal en de doi nai edizion.

Ver en president van Land Tirol de artifizial intelligenz mòcht bunder kemmen zbischn de lait, ober vorcht ont ongst aa. S hòt bea’ne argomentn bou as de moglechkaitn ont de pferlechkaitn asou glaim sai’ abia en paispil va de artifizial intelligenz. S technologische verpesser ist nia asou dinamisch ont gahasse abia en doi paispill va de artifizial intelligenz. Ver en Jungasuacherprais van Euregio 2024 billt men umdra’n de jungen suacher as òrbetn ver de verpesserunt van artifizial intelligenz. De artifizial intelligenz miast nou kemmen verpessert, ordiniart ont studiart va de bischòft asou as de politiker meing romen, verregln ont grenzn leing. Der innlon ist offet en  òlla de sèlln as enteressiart sai’ za stelln vour de sai’na suachòrbetn as de artifizial intelligenz. De toalnemmer barn asou gem meing an bichtegen paitrog ver en gònze Euregio ont de barn hom de moglechkait za toaln se aus de ideen pet òndra bisschòftn auskenneta lait leader en Euregio Jungasuacherprais.

Der president va de Hòndl Zimmer va Poazn denkt as de birtschòft a’ne de suach plaip still, bavai s ist de burz ver za verpessern de nain ideen,  de technologie ont de strategie. De suach ist nèt lai bichte ver de doin zaitn, ober ver de zukunft aa bavai de mòcht rècht envire gea’ oder nèt de gamoa’schòft. Ver de Hòndl Zimmer der Jungasuacherprais van Euregio ist a moglechkait za unterstitzn s bòcksn ont s unterstraichen de bichtekait.

Der president va de CCIAA va Trea’t unterstraicht abia as de jungen suacher pet en sai’ bundere, pet en sai’ bissn bos as de beiln ont pet de sai’ kennen sai’sa de kròft va de naiekait ont va de bècksln. Abia istituzion ont abia òrbetgamoa’schòft miast men sa stitzn za lòng kennen s sai’ bissn. Ver dòs der Jungasuacherprais van Euregio ist a bichtega moglechkait za paun au stòrcha pruckn zbischn de suachbèlt ont de bèrkn drinn en an rom aus de grenzn as gip bèrt en mòchen kennen s aigene bissn.

Ver en president van Hòndl Zimmer van Tirol, as bintsch se za kriang vil vrong ver en Prais, ist runt bichte gem bèrt en de innovazion ont en de suach en Euregio Tirol-Südtirol-Trentin, bavai men kimmp stercher. S Hòndl Zimmer van Tirol unterstitzt de unternemer ver za suachen naiekaitn. Ver dòs ist bichte gem an richtegen gèltpaitrog ver en Jungasuacherprais.

Men vinnt de nochrichtn asn bando as de sait: https://www.europaregion.info/it/euregio/progetti/scienza/premio-giovani-ricercatori-euregio/

En doi link konnt men se innschraim online ver za nemmen toal en prais: https://forms.office.com/e/USyk9nGLEi)
En de gabinger barn kemmen zuazolt de roaskostn ont  s plaim ver zboa nacht ka Alpbach.

Òndra nochrichtn meing kemmen pfrok en zòmmomt van Euregio Tirol-Südtirol-Trentin, referent Jasmin Penz
(tel. +43 512 5082355; jasmin.penz@euregio.info).

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini