Venerdì, 19 Aprile 2024 - 17:28 Comunicato 865

Traduzione in mòcheno
Zivil dinst, paroatet 75 naia projektn ver 124 junga

[Mòcheno] S vonk u’ de zboate va de viar projektn as mein kemmen tscherlt bail en jor ver en universalet provizalet Zivil dinst. S meing se u’melln ont kemmen tscherlt ver oa’n van 75 projektn as offet sai’, de junga as hom van 18 finz as de 29 jor nèt gamòcht, ver 124 platz vourstellt. De rifzait ist ònderst ver an iatn projekt ober men bart nèt gea’ iber de 3 van moi as kimp, derbail s u’vong ver òlla de projektn ist en somsta earste van prochet.
Ver de vicepresidenten va de Provinz ont assossor en de lear, kultur ont sport, politiker ver de familie, ver de jungen ont ver de ebegen meglechkaitn, toalnemmen en Zivil dinst bill song leing se ont proviarn rècht bos as billt song en konkret ont operativ, aukriang s bissn va de bèlt va de òrbet, bocksn abia lait ont kemmen rèchta òllgamoa’lait. De vicepresidentet innlont za schaun as de sait internet as klòfft van projektn ver za vinnen zbischn de vil vourtschbinnen de sèll as mearer past ver sèlber no sèll as men guat sait za tea’: s provinzal zivil dinst vourstellt ver de junga a meglechkait ver za drinngea’ en de bèlt va de òrbet en projektn drautschaukt va de provinzaln omtn as pakimmern se as de boregen vourtschbinnen va de opfern va de òllòndra organizzazionen. En de glaiche zait SCUP gip de meglechkait en de junga za kennen naia sektorn va interess ont kennen sèll as men sait guat za tea’ zan pestn ont sèll as pfòllt. Ver dòs de vicepresidenten  tuat ailn en de junga ver za nemmen toal en de doi meglechkait.
I ragazzi del servizio civile

De sitzn van projektn sai’ umanònder en de eirter va de Porvinz. De mearestn projektn SCUP sai’ ka Trea’t (39) ont en Vallagarina (21), ober s kemmender vourtschbinnt gor ka Ala, en Burng, ka Cles, ka Persn, ont en de Piana Rotaliana, en Valle dei laghi ont en òndra derver va de Provinz. S hòt 67 projektn va zbelf mu’netn, 5 projektn va secksn mu’netn, 3 projektn va drai mu’netn.

Vil de sektorn òrbetn: umbèlt, hilf, komunicazion ont technologi, kultur, ziglkait ont schual, sport ont turismus. Ver an iatn projekt asn sito hòt s a sait pet de datn, de dokumentn van gònz projekt ont de sait as leik zòmm de bichtestn elementn va de vourtschbinn. Men tuat innlònen za u’riaven de oraganisasionen as trong envire an iatn projekt, as leing semm a mentsch ver za gem òlla de nochrichtn. De stunnen va òrbet sai’ 30 as de bòch, ver za verdea’n 600 euro as mu’net. Men kònnt toalnemmen lai en an projekt.

Der omt van zivil dinst va de Provinz vourstellt a toal informativ trèffn ver ber as enteressiart ist. An iatn trèff gip nochrichtn ver za tschernen zan pestn der projekt as past ont ver za mòchen der vrogtrèff ver za kemmen ganòmmen. Men bart klòffen va bos as ist der zivil dinst, abia as ist gamòcht an projekt, abia as men lest en, abia za tschernen en, bos as kimmp pfrok ver za toalnemmen ont vil ònderst. De trèffn sai’ òlla online: ver za vinnen de beirter schlissln ver za drinngea’ ist ganua schaung as de sait SCUP.

De ta ont de stunnen van trèffen sai’ de doin:

ma’ta as de 15 van oberel, um 14.00

pfinsta as de18 van oberel, um 21.00

eirta as de 23 van oberel, um 11.00

Ver za pavrong se ver en Zivil dinst, oder ver de minderstn rèchtn ver za toalnemmen ont ver za kemmen gaholven ver za innschraim se ist moglech vrong en Omt van Zivil dinst va de Provinz en via Grazioli, 1 ka Trea’t;
mail: uff.serviziocivile@provincia.tn.it; tel. 0461 493 100.

Nochrichtn asn zivil dinst: http://www.serviziocivile.provinca.tn.it/

Ver za bissn abia za schraim se inn en SCUP:  https://serviziocivile.provincia.tn.it/Adesione%23iscriviti

Ver za schaung de projektn gadrukt: https://serviziocivile.provincia.tn.it/Progetti/(filter)/Progetti%2520SCUP_PAT

S ist dèster schaung aa as de sait va Facebook “WeSCUP il servizio civile trentino” ont as de sait Instagram  #SCUPTrento.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini