Mercoledì, 17 Gennaio 2024 - 13:16 Comunicato 79

Traduzione in mòcheno
"Van òll bèlt, s dorf", der schraibbèrk

De Trentiner ont de sèlln as stòmmen van trentiner as lem en auslònt meing se innschraim finz as de 5 van hourneng

[Mòcheno] “Van òll bèlt, s dorf” ist an kreativ ont sèlberbiografik schraibbèrk, puntn en an kultural pahalter van platz va bou as men kimmp, as keart en òlla de trentiner ont en de sèlln as stòmmen van trentiner en auslònt. Der projekt kimmp envire trong van UMST ouberregiar van kulturalpahalter va de Provinz, zòmm pet deTrentinische Village Bèlt.
S kimmp gamòcht ver zeichen toalnemmer, der workshop ist organisiart en vinf trèffen online òll oa’n tauert zboa stunnen, as de barn kemmen gamòcht va um òchta finz um zeichena zobenz, òll pfinsta va de 29 van hourneng finz as de 28 van merz. S bart se hòltn an trèff online ver za stelln vour pesser der Bando as de 17 van genner 2024 um 20.30.
La località di Roveda/Oachlait in Val dei Mòcheni [ Foto Archivio Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut]

De toalnemmer miasn guat kennen klòffen ont schraim s balsch. Benns de vrong barn sai’ mearer abia de platz bart kemmen vourganommen de sèlln as pesser schraim ont de sèlln as stea’ en de innbendege platz van trentin. Benns bart hom glaicha situazionen barts kemmen gamòcht a selezion pet tèckstn as barn kemmen tschickt van a kommission toalganommen van schraiber Valerio Millefoglie zòmm pet de Emanuela Rollandini ont de Lucia Cella, viarer van UMST ouberregiar van kulturalpahalter.

En de vinf zòmmtrèffen online barn se derzua leing òndra trèffen pet de lòntschòft vourstea’ner ont pet kultural auskenneta lait van trentin, as barn kemmen vourtschbunnen ont organisiart bail de schraibbèrkn.

De tèckstn as barn kemmen tschrim bail de schraibbèrkn barn kemmen zòmmklaup ont gadruck en a puach “Van òll bèlt, s dorf. Viarn durch a roas en de platz as ber trong ens innbende”.  

De vrong miasn kemmen tschickt vour zamitto va de vinva van hourneng 2024 en adrèss email: emanuela.rollandini@provincia.tn.it

Ver za nemmen toaln en vourstelltrèff online miast men se u’mèlln as de plòtt Trentinische Village Bèlt  https://mondotrentinovillage.it/

Derzua de vrog za nemmen toal

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini