Mercoledì, 18 Ottobre 2023 - 18:41 Comunicato 3014

Traduzione in mòcheno
Provinzalboln 2023, men hòt s rècht za stimmen

En sunta as de 22 van schanmikeal der trèff pet de boln. Der video ver za denken a toal bichtega rotn ver za gea’ kan bolomt

S valn bea’ne ta ver za gea’ za stimmen, en sunta as de 22 van schanmikeal 2023 de trentiner barn tchèrln der president va de autonome Provinz va Trea’t ont der Provinzalrot va de XVII Legislatur.
Ver za denken a toal rotn ver za gea’ kan bolomtn der Druckomt va de autonome Provinz va Trea’t hòt zòmmgaleik an kurzn video as du kònnst vinnen derzua en doi ausdruck, zòmm pet an poster bou as drau sai’ òlla de bichtegen virm ver za stimmen. Ver za bissn mearer kònn men drucken as de sait:  https://elezioni.provincia.tn.it/.  

Ber denken as òll mentsch hòt s rècht za stimmen.

Der video

Provinzalboln 2023, a toal rotn
Men mu’ stimmen lai en sunta as de 22 van schanmikeal finz um zeichena zobenz, en bolomt as drautschrim ist asn bolzeitl van an iatn boler.

Ver za stimmen miast men zoagen kan bolomt a giltega erkennkòrt ont s bolzeitl.

Men denkt as s hom s rècht za stimmen de balschn – as hom gahòt de òchtzen jor – as lem en de provinz va Trea’t mindestn van a jor va benn as sai’ kemmen zòmmgariaft de bolntrèffn (en doi vòll as de sima van leistagest) oder as de vinnen se en de kondizion patschrim asn gasetz van Statut va de autonomi.

Òndra lear asn poster derzua
Mearer nochrichtn
https://elezioni.provincia.tn.it/

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini