Giovedì, 29 Febbraio 2024 - 11:20 Comunicato 422

Traduzione in mòcheno
IT-alert, der sistem va òllgamoa’pepler ist derkennt ont der geat

S barn envire gea’ glaich de test “van eirter” ver za glongen pastimmeta platz pet a nochricht asn smartphone

[Mòcheno] IT alert, ist an nai’n sistem va òllgamoa’pipler van zivil Schutz, der ist derkennt ont der geat  va de 13 van hourneng. Der bart u’kentn kemmen lai benns groasa neat hòt oder katastrofen as no sai’ za passiarn, ont der informiart - turch de smartphone - de lait as en an pastimmtn plòtz sai’. S doi plunder ist schoa’ aktiv en òndra europeisn lender ont der is noat ver za gem nochrichtn en sèll moment va bos za tea’ abia earste ding asou za hom minder problem ver en pfèrlech, abia zan paispil za stea’ innsperrt oder za gea’ vèrr van bòsser oder za mòchen vort gea’ de lait van sèll plòtz, no en de dinger as song de Groasanoatplan. De piplernochricht bart za tea’ hom pet sòchen abia zan paispil s arovòlln van a groasa diga, umvòlln va bèrkplinder ont nuklearmvòlln oder radiologesenoatumvòll (ont nou vulkanòrbetn en de platz van Campi Flegrei, van Vesuvio ont van insl va Vulcano). En de zukunft de sistem bart praucht kemmen ver pipler va groasa temporai aa. Der rif ist der sèll za versichern der schutz van lem van lait turch an plunder as versichert der schutz va de privacy.
Bassa Valsugana, lo stress test con IT-alert [ Foto Juliet Astafan Archivio Ufficio Stampa PAT]

Abia geat er der IT alert? S praucht nèt hom an App. S kimmp tschickt de nochricht as de telefone - no an pepler gònz ònderst va benn as men kriack a telefonada - men praucht de teknologi van cell-broadcast, as lòk pòcken an kloa’n grupp va zele van telefon, asou za meing glongen mear as men kònnt an pstimmtn plòtz bou as tschicht oder ist noch za tschechen eppes.

“ Benn as s meicht tschechen eppe pfèrlech, ist runt bichte gem schubet de nochricht en de lait - lòk er bissn der òllgamoa’ viarer va de Provinz Raffaele De Col - . Gèltsgott en IT alert der zivil Schutz hòt iaz a hilf va mear ver za glongen schubet de lait. Ober men muast bissn bos za tea’ ont bos za nèt tea’ en an pferlechen moment .
Ver dòs, miat men òlbe pasuachen de beiln as sai’ de rèchtn dinger za tea’, avai s ist s vourtschbinnen ont tea’ de rèchtn dinger as meing derretn s lem van lait”.

No za hom probiart en doi herbest en òlla de eirter va de privinz ont en Valzegu’, ver za verpessern der sistem bart men schicken òndra nochrichtn va “test”. Ber as bart kriang a nochricht IT-alert as embiart pet en bourt “TEST” hòt nèt za derschrecken se: s ist lai za sechen benn s gea’t guat der sistem, pet de rif za versichern se as der geat benn s tannet eppes tschechen ont, en glaich moment, de rif za hòltn hoa’ de òcht as de pferlech as sai’ en de ingern eirter asou as an iat s mentsch boast.

Men kònnt vinnen mearer nochrichtn asn sistem va òllgamoa’pepler ont va abia as der òrbetet, as de sait  www.italert.gov.it. De rèchtn dinger za tea’ ver de zivil Schutz, za bissn ver za sai’ paroat benn men kriak an pepler, kònnt men sa vinnen as de sait www.iononrischio.gov.it.

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini