Mercoledì, 22 Marzo 2023 - 12:59 Comunicato 796

Traduzione in mòcheno
Eusalp kimmp zaruck en Trento Film Festival pet zboa naiekaitn

Der prais “Bos as men do hòltet” ont de bèrkstòttn um en spil van baiber en de gschicht ont en de gasellschòft van alpnregionen

Van 1952 finz hait, de gschicht van Trento Film Festival hòt se puntn en de gschicht van pèrg, ont s ist kemmen an òrbet internazional as de kulturn van “hoahen ourtn”. Prope ver en kennet ont stòrch gilt va de manifestazion, as kimmp gamòcht ver en 71ste vòrt, de Provinz va Trea’t trogt envir zboa projektn as mòchen tschbinnen ont schaung abia as ist gami’t s lem en de Alpnregionen, noch sèll as hòt gatu’ de presidenz 2022 va de europische strategi ver de Alpnmakroregion - Eusalp, as der Trentin hòt zòmm gamòcht pet en Südtirol.  Noch en bèrt ont de riven enviretrong van Eusalp, kimmp vourtschbunnen ver en zbaite vòrt der prais  “Bos as men do hòltet” ont drinngaleik en programm van Film Festival va Trea’t zboa bèrkstòttn ver de schualn ont ver de familie, en T4Future, ver za mòchen tschbinnen en de òrbet van baiber en de Alpnregionen pet en spil “Where are women in the Alps?”.
“ Schoa’ as der prais Eusalp ist guat gòngen en 2022, hom ber tschbunnen za trongen envir ver en 71ste vòrt, pet an ausòndern òcht ver de temen va de pahòltlechkait ont va innhòltn, ont nou ver de bichtekait van chances va òrbet ver de baiber en de alpn eirter. Ber sai’ bolten pakimmert ver de lait as vort gea’ za stea’ ont ver de òlbe minder lait as òrbetn ont ibernemmen de bèrkn, ober ber glam as de sai’ vil de bavai as men mu’ plaim za lem ont òrbetn en de alpnregionen ont de kinematografi mechet sicher ibertrong de doi nochricht”: de doin de beirter van president va de autonome Provinz va Trea’t Maurizio Fugatti, as hòt gamòcht a mosnemm va de provinzaljunta ver de zboate edizion van derkennen ont van provinzal asesor va de kultur Mirko Bisesti, as bart toalnemmen en praisgericht.
WHERE ARE WOMEN IN THE ALPS [ Paolo Pedrotti - Archivio Ufficio Stampa PAT]

S praisgericht bart schaung der dokumentar oder der kurzfilm as guat bart sai’ za gem mear bèrt en de Alpnmakroregion, as de temen van pahòltlechkait ont va innhòltn, va de zòmmòrbet zbischn de lander, pet en de mitt der bavai as mòcht tschernen de Alpn abia plòtz ver za lem ont ver za òrbetn, keing s vort gea’ za stea’.

Der trèff van Festival, en klender va de 28 van oberel finz as de 7 van moi 2023, bart innhòltn an moment ver za gem der prais en gabinger van Prais Eusalp “Bos as men do hòltet!” ont de bèrkstottn as de barn bider lesn de zaitn vergongen, va haitzegento ont ver de zukunt van Alpnregionen durch de figur van baiber. De zboa bèrkstòttn barn se hòltn, abia schoa’ tsòk, kan T4Future en Fiera Plòtz. As de 6 van moi 2023 - va um 11.00 en de vria finz zamitto ont a hòlbs - men bart spiln pet de jungen ont de familie, ont as de 5 van moi 2023 va um zboa nomitto der spil bart kemmen vourstellt en an grupp va schualern va de earsteschual. De bèrkstòttn barn kemmen pfiart van sèlln as hom en tschbunnen, as sai’ de Stefania Santoni ont de Nadia Groff. Der spil “Where are women in the Alps?”, as s ist kemmen vourstellt ka Trea’t en de zboa malder van 22 ont van 23 van òlderhaileng 2022 bail der Annual Forum Eusalp, ist an strument glaich en spil va de oka za mòchen en grupp ont der ist kemmen tschbunnen ver za mòchen kennen de gschicht ont de alpnregionen en de toalnemmer, durch s lem van 21 haupderstellen, drai baiber ver òlla de sim Lander as toalmòchen van Eusalp. De europeische strategi ver de Alpnmakroregion, sicht de toalnemm van 5 Stòttn as mòchen toal va de europeische Union (Osterraich, Balschlònt, Taitschlònt, Fronkraich, Slovenia), 2 Stòttn extra-Ue (Schbaiz ont Liechteinstein) ont 48 Regionen glaichmesse.

Ver vrong ont u’mèlln: https://trentofestival.it/
Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini