Venerdì, 24 Marzo 2023 - 19:47 Comunicato 832

Traduzione in mòcheno
Bètterbècksln en Trentin: s vonk u’ de suach online as de pfèrlechkaitn ont as de bichtekaitn as de lait hom

As de 23 van merz kimmp pfaiert der Bèltto as de meteorologi. Der vicepresident Tonina: “De datn barn praucht kemmen ver za leing derzua en de provinzal riven van Trentin asn Klima”

Bail der Bèltto as de meteorologi ont as de bea’ne to va benn as s ist kemmen gadruckt der leiste zòmmsetz van intergovernatif Tisch as de bètterbècksln van Zòmmstòttn (IPCC) as unterschtraischt de vorcht van bètterbècksln, mòcht u’vongen de online vrog en de trentinische lait asn tema van bètterbècksln. Ver za denken der To, der vicepresident va de Provinz ont asesor en de urbanistik, umbèlt ont zòmmhilf Mario Tonina unterstraicht de bichtekait va de naiòrbet: 
“De vrog kimmp gamòcht ver za bissn ont kennen verstea’ de pfèrlechkaitn van bètter as de lait hearn zan mearestn”. De datn as kemmen auganommen - unterstraicht Tonina - barn kemmen praucht ver za bissn eppes mear ont asou meing derzua leing en Trentinische programm asn Klima 2021-2023 òndra nochrichtn ver a provinzal regiar as de bècksln ont as bòs za tea’ no de bètterbècksln”.
De suach, pet titl “Bètterbècksln en Trentin, bos boast?, kimmp gamòcht durch an ausvilln van a vrogkòrt online ont kimmp drautschauck van Provinzal ompt ver de Schutz va de Umbèlt (APPA) pet de zòmmòrbet van TSM-Trentino School of Management.
Il lago di Erdemolo in Valle dei Mòcheni, catena del Lagorai occidentale [ Archivio Istituto Mòcheno / Bersntoler Kulturinstitut]

De òrbet ver en klima va de Autonome Provinz va Trea’t
De schon van mi’n van bètter as ber sechen en de ingern ourtn ont sèll as tschicht en de umbèlt, en de gamoa’schòftn ont en de birtschòftn, hòt gamòcht u’nemmen en de Provinzalamministrazion an programm va òrbet  “Trentino Clima 2021- 2023” as vourtschbinnt an provinzalprojekt ver za miltn s bètter ont ver za gea’ no en sai’ mi’n. De Strategi ist en de riven ver za heiven u’ de Provinzalstrategi ver en  pahòltlege enviregea’ (klender 2030) ont s bart sai’ der strument ver za regiarn de amministrativòrbet va de Provinz ver hòltn niderer de bèrm as ist ont ver za derhòltn s bècksln van bètter as mòcht schon.

Sèll as bart kemmen gatu’ ist sèll as paschraip der Provinzal Umbèltenergetischeplan (2021-2030) ont men barts sa derzua leing en de plan ont en de sektorprogramm. Der Schutzplan van Bòsser 2022-2027, nèt long u’ganommen, paschraip an kapitl as de bètterbècksln, asn bòsser ont gip schoa’ an katalog as de moglechkaitn za stea’ no en de bètterbècksln as kearn zua en de bòssermittln ver abia as auschauk ont biavle as hòtsn, ont s zaicht de hauptòrbetn as u’gahenk sai’ en de ziln ver en vernem van bòsser. Der be keing de Strategi kimmp notschauck van Appa, pet de hilf van provinzal Tisch va zòmmòrbet ver de bètterbècksln, as zòmmhòltet de iberschauer van mearer provinzal Dipartimentn, ont de bischòft hilf van omtn as toalnemmen en Bischòft Komitat (DICAM - Universitet va Trea’t, Fondazion E. Mach, Fondazion B. Kessler, MUSE, H.I.T).

De òrbet hòt tsechen finz iaz an earste stuck za versterchern der scientifikpourn as de schon va bècksln van bètter en Trentin, za zoang sèll as mechet tschechen ont za vinnen de bichtestn pferlechketn van bètter asou za meing vinnen mosn za leing drinn en de Strategi ont za leing derno’ en de plinder van projekt.
A bichtega òcht bart gem kemmen ver za leing ano de mòssn ver za gabenen se en de bècksln van klima asou za kennen pesser prauchen s bòsser en òlla de bèrkn.

Ver za trong envire bos as de verhoasn hòt, de Provinz hòt toalganommen, oa’na van earstn regionen va Europa, en de Missionkòrt UE “Gabenen se en de klimabècksln”, ont asou de ist toal va de gamoa’schòft va europeische regionen as birkle eppes tea’ ver za trong envire politik ver en tema van bètterbècksln.
An bichtegen punkt en gea’ keing en pau van a Strategi, ist s toalnemmen van jungen. Ver dòs s ist u’pfònk kemmen der projekt “Konferenzn van jungen um en klima van Trentin”, vourtschbunnen ont zolt van Provinzalbèrk ver en schutz va de umbèlt ont enviretrong va de Vraischòft Viração&Jangada zòmm pet en Europeische Zentrum Jean Monnet va de Universitet va Trea’t. S sai’ augatu’ kemmen Konferenzn en viar platz: Alto Garda ont Ledro, Bassa Valsugana ont Tesino, Gamoa’n va Trea’t ont Rovereto. En òlla de eirter men hòt vourtschbunnen zòmmòrbetring ver de jungen, zòmm pet an team va verlaichter ont auskennlait APPA, as vour hom schualòrbetn, diskussionen iber de bichtestn nokemmen van klimabècksln as men avn lònt tsechen hòt (zan paispil, iber en bòsserprauch, tsunthait, turismus, lòntschòft ont lòntbèrk) ont zan leistn s zòmmleing vourschlogn ver mòssn za gabenen se en de klimabècksln, as en de amministrazionen ont en de lokal enteressiartn vourstellt kemmen barn, ont as drinngaleik kemmen barn en de Provinzalstrategi.

Derzua en de viar lòntkonferenzn, der projekt tschbinnt vour za paun de asou gahoasn “Vraikonferenzn”. S sai’ trèffen organisiart ont aloa’regiart va gruppn va jungen, studentnklassen en de schualn ont en de universitet, kirchvraischòftn ont jungenvraischòftn, òlla pet en rif za tschbinnen vour mòssn ver za gabenen se en de klimabècksln as zòmm gahenk kemmen barn en de dinger as arauskemmen van Lòntkonferenzn.

Der zòmmòrbetring van jungen bart se sperrn af de 29 van oberel bail en Trento Film Festival, benn as se hòlten bart de Provinzalkonferenz van jungen kan MUSE, bou as se vinnen barn de dersteller van oa’zelnen Lònt ont Vraikonferenzen ver za schraim aro der rifdokument.

Suach Link  https://tinyurl.com/cambiamenticlimaticiTrentino

Internazional Bètter to Link   https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/future-of-weather-climate-water-across-generations-2023

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini