Giovedì, 18 Gennaio 2024 - 13:08 Comunicato 91

De heflter gamòcht van Bersntoler Kulturinstitut
Bersntoler kultur: drai naia heftler ver de mitterschual

[Mòcheno] Drai naia didaktischa heftler pet tèkstn, pilder, zoachen, quiz ont spiln as mòchen kennen en de jungen de bichtegestn aspektn va de bersntoler gamoa’schòft sai’ gadruckt kemmen van Bersntoler Kulturinstitut va Palai en Bersntol.
De temen as men vinnen kònnt sai’ mearer: de lòntschòft, der grunt ont de balder (heft 1); de taitsch sidlung en spat mitteròlter ont s bersntolerisch (heft 2); de krumer ont de òrbetn en de gruam (heft 3). Òlla de temen sai’ eng zòmmpuntn pet de sitzn ont pet en sèll as men pasuachen kònnt en Tol: der Filzerhof, de Sog van Rindel, der sitz van Kulturinstitut, de Gruab va Hardimbl ont s Pèrgmandlhaus.
De heftler hom keing de zboa’sk sait an iats ont tèkstn as taitsch ont bersntolerisch aa. Pròpe de taitsch sproch va do, pet beirter as pasn, paispiln ont na’m van eirter, ist za vinnen dur ont her en de gònzn heftler.
Der projekt ist gamòcht kemmen van Institut zòmm pet an ettlena leareren va de mitterschual “C. Andreatta” va Persn ont ist unterstitzt kemmen pet gèlder va de Autonome Region Trentino-Sudtirol aa.

En Bersntol hòts koa’ mitterschual ont de schualer as garift hom de earste schual miasn gea’ ka Persn. Asou ist s ver de schualer va de Earste schual va Vlarotz aa, bou as men gabet ist schoa’ va lònka zait za prauchen en unterricht mearer sprochen, s bersntolerisch, s taitsch ont s englisch aa.
Ver za mòchen kennen de bersntoler sprochminderhait en òlla de schualer va de mitterschualn va Persn, schoa’ va jarder en u’vòng van schualjor kemmen mearer klassen za pasuachen s Tol. De heftler as men gem kònnt en an iatn schualer barn hèlven za tea’ pèsser ausnitzn s pasuach ont meing praucht kemmen derno en de schual za gea’ envire oder za riven de òrbet.
De drai numern sai’ tschbunnen kemmen ver drai pasuachen en drai jarder ver an iata klasse, ober de kennen hèlven abia tema ver an oa’zegen pasuach van an iata klasse van a mitterschual. De pasuachen kennen hèlven ver an ettlena schualmaterie abia de gschicht, de sprochen ont de pirgerlear.
De pasuachen kennen gamòcht kemmen bail as de museen en Tol offet sai’, mear as ònderst zbischn oberel ont schanmikeal, ont tauern normalbais an vormitto.

(lt)


Immagini