Giovedì, 20 Luglio 2023 - 16:37 Comunicato 2179

Traduzione in mòcheno
Hoa Valzegu’ ont Bersntol, zòmmpint pet de Provinz ver za versterchern s europeische bissn

Naiòrbetn ont sensibiliziarn, mearer kennen ont learroasn. Der asesor Gottardi: naia strumentn ver za òrbetn zòmm

De tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol bart sai’ s regiar lònt durch en beil de provinzal amministrazion bart mòchen mear kennen s europeische bissn pet en zil as de lokaln Amministrazionen toalnemmen en de sai’na projektn. S hòts es vour der operatif protokoll untertschrim van provinzal asesor en de lokaln omtn Mattia Gottardi ont der president va de Tolgamoa’schòft Andrea Fontanari, asou ist u’gaheift der projekt “Europa en de Tolgamoa’schòft”. “Gèltsgott en de doi naiòrbet tea ber ens innrichtn pet strumentn ont regln ver za òrbetn zòmm ont asou meing spendiarn zòmm pet de gamoa’schòft de europeisce naiekaitn ont gem de moglechkait en de lait van Valzegu’ za meing direkt prauchen de ziln ont de giltn va de europeisce oa’nekait” derzellt der asesor Gottardi. De zboa amministrativ omtn barn zòmmòrbetn, schatzn ont oarschraim de zuazoln van òll projekt ver an sozial ont lòntschòft verpesser.

Der projekt va zòmmòrbet zbischn de Provinz ont de Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol bart sai’ sperimental: der bart gilte sai’ finz as rift se de doi europeisce programmazion (2021-2027) ont dora bart er meing kemmen verlenkert. Derno za hom tsechen sèll as s lònt noat hòt, de jarderprojektn barn kemmen toalt pet en omt van Europeische mittln ont lòntschòft verpesser van Umst lokal omtn, pet de lòntschòft ont pèrg omtn ont pet de Gamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol.

De strategische ziln ont sèll as de Europeische Union tuat leing en de mitt strumentn va lòntzuazoln ont riaven òrbetn ver de lokaln verpessern as vrong en de gamoa’schòft ont en de lokaln amministrazionen za mòchen a runt bichtega òrbet. De autonome Provinz va Trea’t ont de lokaln omtn van lònt sai’ òlbe mear gariaft za nemmen toal en de europeische u’nemm ver bichtega òrbetn asou za verpessern s lònt ont  sai’ de earstn as nemmen en de hent de doin strumentn aloa’ oder ver za mòchen nètz.

Durch der doi protokoll tschbinnt men za meing òlbe mear zòmmòrbetn. S barn kemmen gamòcht - zbischn de òndern sòchen - momentn ver za lòng kennen en de lait ont en de lokaln amministratorn (pirgermoaster ont gamoa’consiliarn) de europeische temen; de Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol bart mitòrbetn pet de Gamoa’n as enteressiart sai’, s barn kemmen gamòcht trèffen ont learsuach ver za kennen pesser de europeische istituzionen ont de rèchtn stòtt oder auslònt regln ver an iatn tema.     

Ibersetz gamòcht van Sprochtirl va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(cdt)


Immagini